Avansul poate fi dat si in baza politelor de asigurare

Potrivit (HG 635 / 2011) acordarea avansurilor din fondurile publice se va face in baza constituirii in favoarea Autoritatii Contractante a unui instrument de garantare pentru utilizarea corepunzatoare a avansului acordat, atat prin intermediul unei scrisori de garantie bancara cat si prin polita de asigurare.

HOTĂRÂRE Nr. 636 din 22 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

ARTICOL UNIC

Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 4

(1) Ordonatorul de credite are obligaţia de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.”

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Garanţia din instrumentul de garantare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie irevocabilă şi să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.”