Garantia de participareGarantia de participare

Asigurari de garantie de participare la licitatii

Garantia de participare la licitatii, cunoscuta si ca BID BOND, este un instrument de garantare ce poate fi solicitat fiecarui Ofertant care participa la o procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Aceasta are rolul de a proteja Beneficiarul (Organizatorul) licitatiei fata de un eventual comportament necorespunzator al Ofertantului pe toata perioada de valabilitate a ofertei depuse pana la incheierea contractului de achizitie publica sau a acordului cadru si nu poate depasi 2% din valoarea estimata a acestuia.

Conform art. 2781 din HG 925 /2006, Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari si trebuie prezentata in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Prin exceptie de la prevederile de mai sus si numai daca in documentatia de atribuire este prevazuta aceasta posibilitate, Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, sau a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare.

ATENTIE!!!! Autoritatea contractanta nu are dreptul:

a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de catre o anumita societate bancara ori societate de asigurari, nominalizata in mod expres in documentatia de atribuire
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de catre societati bancare sau numai la cele care sunt emise de catre societati de asigurari

Autoritatea contractanta are dreptul de a retine Garantia de participare, Ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie Garantia de Buna Executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei

 

 

Pentru analiza companiei si ulterior eliberarea unei polite de asigurare, avem nevoie de urmatoarele documente:

– bilanturile pe ultimii 2 ani;
– balanta pe ultima luna;
– CUI/CIF;
– Numar anunt de participare (invitatie);
–––––––––––––––––––––

Garantia de participare