LEGE  Nr. 153/2018 din 26 iunie 2018

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 538 din 28 iunie 2018

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ART. I

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17 din 15 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 19 martie 2018, cu următoarele modificări şi completări:

  1. La articolul unic punctul 6, articolul 12^2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 12^2

(1) În cazul proiectelor cuprinse în bugetul ordonatorului principal de credite în baza avizului de principiu al autorităţii de management POIM/Organismului intermediar pentru transport, care au contractele de achiziţie publică încheiate, dar ale căror contracte de finanţare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite al beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) şi (3) solicită din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finanţare.”

  1. La articolul unic, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:

7^1. La articolul 15, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:

«(4^2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de prefinanţare a inclus sume aferente activităţilor unuia sau mai multor parteneri, liderul de parteneriat poate solicita acordarea unei noi tranşe de prefinanţare care să cuprindă sume destinate exclusiv realizării activităţilor liderului de parteneriat/partenerului/partenerilor pentru care au fost deja depuse una sau mai multe cereri de rambursare prin care se justifică tranşa anterioară de prefinanţare, în cuantum de minimum 50% din valoare acordată pentru activităţile acestora.»”

  1. La articolul unic, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:

9. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 36, cu următorul cuprins:

«ART. 36

(1) În cazul parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe din cadrul Programului operaţional Competitivitate, pentru ale căror proiecte implementarea se realizează prin colaborare efectivă conform pct. 90 al art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, se încheie contracte subsidiare ulterior contractului de finanţare.

(2) Contractele subsidiare prevăzute la alin. (1) sunt parte integrantă din contractele de finanţare şi trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informaţii:

  1. a) datele de identificare ale organizaţiei de cercetare şi ale întreprinderii;
  2. b) drepturile şi obligaţiile organizaţiei de cercetare şi întreprinderii;
  3. c) valoarea totală a contractului şi a fiecărei activităţi, defalcată pentru organizaţia de cercetare şi întreprindere;
  4. d) contribuţia financiară proprie a întreprinderii;
  5. e) conturile bancare deschise de către organizaţia de cercetare şi întreprindere;
  6. f) prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părţi privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente activităţilor proprii din cadrul proiectului.

(3) Prevederile referitoare la lider de parteneriat/parteneri din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi din normele metodologice aferente, privind acordarea prefinanţării, mecanismul cererilor de plată şi rambursare, precum şi recuperarea sumelor acordate necuvenit se aplică în mod corespunzător şi parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe din cadrul Programului operaţional Competitivitate.

(4) Autoritatea de management va vira sumele aferente activităţilor proprii ale organizaţiei de cercetare, respectiv ale întreprinderilor, în conturile corespunzătoare deschise de acestea conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat pentru transfer de cunoştinţe, notificările şi titlurile de creanţă se emit pe numele organizaţiei de cercetare/întreprinderii care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform contractului subsidiar.»”

ART. II

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 iunie 2018.

Nr. 153.