HOTĂRÂRE   Nr. 264 din 13 martie 2003    *** Republicată

privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

 

ART. 1

(1) Ordonatorul de credite, în calitate de parte contractantă într-un contract de achiziţie publică sau într-un contract de finanţare, are dreptul să efectueze plăţi în avans către contractant, într-un procent de până la 30% din valoarea contractului.

(2) Plăţile în avans se pot efectua într-o singură tranşă sau în mai multe tranşe periodice, în funcţie de prevederile contractuale şi în corelaţie cu graficul de îndeplinire a contractului respectiv.

(3) În cazul în care acordarea avansului se efectuează în mai multe tranşe, valoarea însumată a acestora nu poate depăşi 30% din valoarea totală a contractului.

ART. 2

Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de către ordonatorii de credite sunt stabilite în anexa nr. 1.

ART. 3

Ordonatorul de credite răspunde de:

a) legalitatea, necesitatea şi oportunitatea acordării avansurilor;

b) angajarea şi respectarea utilizării sumelor în raport cu destinaţia stabilită potrivit angajamentelor legale încheiate;

c) urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către beneficiarii de avansuri;

d) efectuarea, trimestrial sau la încheierea fiecărei faze prevăzute în contract, a regularizărilor în raport cu obligaţiile asumate şi efectiv realizate de către beneficiarii de avansuri;

e) recuperarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, potrivit prevederilor art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;

    f) recuperarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până cel târziu la termenul stabilit pentru plata finală, în condiţiile prevederilor art. 52 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 54 alin. (9^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 4*)

    (1) Ordonatorul de credite are obligaţia de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

    (1^1) Garanţia din instrumentul de garantare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie irevocabilă şi să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

    (2) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1) următorii beneficiari de avansuri acordate în condiţiile prezentei hotărâri:

    a) instituţiile publice;

    b) persoanele juridice fără scop patrimonial;

    c) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale;

    d) microîntreprinderile sau întreprinderile mici, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au calitatea de contractori în cadrul unor programe specifice de susţinere a cercetării-dezvoltării, inovării şi transferului tehnologic în cadrul întreprinderilor nou-înfiinţate inovatoare, pentru finanţările obţinute prin aceste programe;

    e) titularii drepturilor de autor – pentru contractele de comandă.

(3) Garanţia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.

    (4) *** Abrogat

    *) Reproducem mai jos prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1905/2006

    „ART. 3

    Pentru cheltuielile prevăzute la art. 2 lit. a) şi c) se pot acorda avansuri de până la 30% din sumele ce urmează a fi alocate. Prin derogare de la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avansurile de până la 30% se acordă fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară.”

 

ART. 5

(1) Ordonatorul de credite acordă avansul numai după constituirea garanţiei de returnare a avansului de către beneficiarii de avansuri care au această obligaţie şi numai dacă sunt asigurate condiţiile pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contract.

(2) Sub sancţiunea solicitării de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat.

ART. 6

(1) La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea integrală a avansului.

    (1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute la art. 52 alin. (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 54 alin. (9^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se admit plăţi efective pe parcursul derulării contractului, în condiţiile şi cuantumurile prevăzute în contractele încheiate cu contractorii, cu condiţia recuperării din fiecare astfel de plată a unei cote-părţi cel puţin egale cu procentul în limita căruia a fost acordat avansul, până la recuperarea integrală a acestuia.

    (2) În cazul în care avansul se acordă în tranşe, acordarea unei noi tranşe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat

ART. 7

    (1) Sumele reprezentând plăţi în avans, efectuate potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către persoana juridică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate.

(2) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părţii de contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor de către ordonatorul de credite se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării.

(3) În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, potrivit dispoziţiilor legale, #M8 contractorul #B va prezenta, până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.

(4) Pentru avansurile primite în cursul unui an bugetar în cadrul unor contracte multianuale contractorul este obligat ca la încheierea anului bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme utilizarea integrală şi potrivit destinaţiilor legale a avansului acordat.

    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute la art. 52 alin. (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 54 alin. (9^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru avansurile primite contractorul este obligat ca la încheierea fiecărui an bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme gradul de utilizare a avansului corespunzător destinaţiilor stabilite prin respectivele contracte.

ART. 8

    (1) Pentru realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din împrumuturi externe contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internaţionale, acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevăzute în acordurile de împrumut convenite de părţile contractante, precum şi în alte documente relevante în aplicarea acestora.

    (2) Pentru realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevăzute în memorandumurile de finanţare.

    (3) Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, planurile sectoriale şi alte programe de cercetare-dezvoltare, precum şi pentru finanţarea instituţională de bază, inclusiv pentru proiectele de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţii naţionale şi pentru granturile gestionate prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, acordarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi recuperarea acestora se fac în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (7^1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile art. 191 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 9

(1) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităţilor municipale cu finanţare parţială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaţionale, pentru contractele încheiate cu finanţare mixtă din împrumuturi externe şi din fonduri locale, respectiv alocaţii din bugetele locale şi transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acordă, în condiţiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate.

(2) În cazul avansurilor acordate din împrumuturi externe şi din fonduri de la bugetul de stat sau din bugetul local, după caz, recuperarea acestora se efectuează potrivit prevederilor din contractele încheiate, în condiţiile acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.

ART. 10

    Este interzisă acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat şi de la care avansurile nu au fost recuperate.

ART. 11

Sumele reprezentând avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum şi celorlalte reglementări privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice.

ART. 12

    Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricăror persoane juridice, pentru acţiunile şi categoriile de cheltuieli finanţate din fonduri publice, prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

ART. 13

(1) Ordonatorul de credite are obligaţia să numească un responsabil cu acordarea de avansuri din fondurile publice în condiţiile prezentei hotărâri.

(2) Responsabilul ţine evidenţa avansurilor acordate şi are obligaţia de a le justifica, conform instrucţiunilor ordonatorului de credite.

ART. 14

    Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 15

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 26 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA 1

 

Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice

 

________________________________________________________________________________

Nr.  Acţiuni şi categorii de cheltuieli  Criterii, proceduri, limite maxime de

crt.                                     acordare a avansurilor

________________________________________________________________________________

0                      1                                   2

________________________________________________________________________________

I. Realizări de lucrări

 

1. Lucrări de investiţii:

– pentru proiectarea studiilor de   a) existenţa unor contracte ferme

prefezabilitate, a studiilor de     încheiate în condiţiile legii

fezabilitate a proiectului tehnic,  b) se pot acorda proiectanţilor

inclusiv a caietelor de sarcini,    avansuri de până la 15% din valoarea

precum şi a detaliilor de execuţie, contractelor de proiectare respective

elaborate potrivit prevederilor     c) se pot acorda executanţilor avansuri

legale                              de până la 15% din valoarea prevăzută

– la deschiderea finanţării şi      în contract pentru primul an de

începerii execuţiei lucrărilor,     execuţie a lucrărilor

cu respectarea prevederilor legale  d) se pot acorda executanţilor, lunar,

pentru investiţiile finanţate din   avansuri de până la 30% din valoarea

fonduri publice                     programului lunar de execuţie, conform

– după deschiderea finanţării, pe   graficului anexat la contract

durata execuţiei lucrărilor de

investiţii şi până la finalizarea

acestora, cu respectarea duratelor

de execuţie aprobate

  2. Programe, proiecte de               a) existenţa unor contracte ferme

     cercetare-dezvoltare şi inovare,    încheiate în condiţiile legii;

     acţiuni cuprinse în Planul          b) existenţa contului sau

     naţional, în planurile sectoriale   subcontului deschis pe numele

     şi alte programe de                 contractorului pentru

     cercetare-dezvoltare, altele decât  program/proiect;

     proiectele de cercetare             c) nominalizarea de către contractor

     ştiinţifică obţinute prin           a persoanei responsabile: director

     competiţii naţionale şi programele  de program, responsabil de proiect;

     prin care se derulează acestea      d) aprobarea de către autoritatea

                                         contractantă a cererii de plată a

                                         avansului, depusă de contractor;

                                         e) se pot acorda avansuri la

                                         începutul fiecărui trimestru,

                                         semestru sau al altei perioade

                                         prevăzute în contractul de

                                         finanţare, în cuantum de 30% din

                                         suma alocată din fonduri publice,

                                         prevăzută în contract pentru

                                         perioada pentru care se acordă

                                         avansul.

 

  3. Teme şi acţiuni de cercetare        a) existenţa unor contracte ferme

     ştiinţifică finanţate sub formă de  încheiate în condiţiile legii;

     proiecte sau granturi, altele       b) existenţa contului sau

     decât proiectele sau granturile de  subcontului deschis pe numele

     cercetare ştiinţifică obţinute      contractorului pentru

     prin competiţii naţionale           program/proiect;

                                         c) nominalizarea de către contractor

                                         a persoanei responsabile: director

                                         de program, responsabil de proiect;

                                         d) aprobarea de către autoritatea

                                         contractantă a cererii de plată a

                                         avansului, depusă de contractor;

                                         e) se pot acorda avansuri la

                                         începutul fiecărui trimestru,

                                         semestru sau al altei perioade

                                         prevăzute în contractul de

                                         finanţare, în cuantum de până la 30%

                                         din suma alocată din fonduri

                                         publice, prevăzută în contract

                                         pentru perioada pentru care se

                                         acordă avansul.

 

3^1. Proiecte sau granturi de            a) existenţa unor contracte ferme

     cercetare ştiinţifică obţinute      încheiate în condiţiile legii;

     prin competiţii naţionale şi        b) existenţa contului sau

     programe prin care se derulează     subcontului deschis pe numele

     acestea                             contractorului pentru

                                         program/proiect;

                                         c) nominalizarea de către contractor

                                         a persoanei responsabile: director

                                         de program, responsabil de proiect;

                                         d) aprobarea de către autoritatea

                                         contractantă a cererii de plată a

                                         avansului, depusă de contractor;

                                         e) se pot acorda avansuri la

                                         începutul fiecărui trimestru,

                                         semestru sau al altei perioade

                                         prevăzute în contractul de

                                         finanţare, în cuantum de minimum 30%

                                         şi maximum 90% din suma alocată din

                                         fonduri publice, prevăzută în

                                         contract pentru perioada pentru care

                                         se acordă avansul; limitele

                                         procentuale până la care se pot

                                         acorda avansurile se stabilesc de

                                         către ordonatorul principal de

                                         credite al instituţiei din bugetul

                                         căreia se finanţează proiectele.

 

4. Proiecte tehnologice inovative      a) existenţa unor contracte ferme

încheiate în condiţiile legii

b) se pot acorda avansuri pentru

derularea contractului de cofinanţare,

în limită de până la 30% din valoarea

primei etape din graficul anual de

lucrări prevăzut a se finanţa din

fonduri publice

 

5. Lucrări fundamentale urgente,       a) existenţa unor contracte ferme

propuse de secţiile de profil ale   încheiate în condiţiile legii

Academiei Române                    b) se pot acorda avansuri de până la

30% din valoarea contractului

 

6. Programe şi proiecte de dezvoltare  a) existenţa unor contracte ferme

regională                           încheiate în condiţiile legii

b) se pot acorda avansuri pentru

derularea contractului de cofinanţare,

în limită de până la 30% din valoarea

primei etape din graficul anual de

lucrări prevăzut a se finanţa

din fonduri publice

 

7. Prospecţiuni geologice de           a) existenţa unor contracte ferme

cercetare pentru descoperiri de     încheiate în condiţiile legii

zăcăminte noi                       b) se pot acorda avansuri la începutul

fiecărui trimestru, în limită de până

la 30% din valoarea contractului

aferent trimestrului

 

8. Manuale şcolare                     a) existenţa unor contracte ferme

încheiate în condiţiile legii

b) se pot acorda avansuri în limită de

până la 30% din valoarea contractului,

pentru plata anticipată a materialelor

şi a manoperei poligrafice

 

   9. Cărţi şi publicaţii realizate      a) existenţa unor contracte ferme

      prin comenzi de stat               încheiate în condiţiile legii

                                         b) se pot acorda avansuri de până la

                                         30% din valoarea contractului, pentru

                                         plata anticipată a materialelor şi a

                                         manoperei poligrafice

 

10. Formulare tipizate cu regim         a) existenţa unor contracte ferme

special                             încheiate în condiţiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la

30% din valoarea contractului, pentru

plata anticipată a materialelor şi a

manoperei poligrafice

 

11. Proteze şi produse ortopedice       a) existenţa unor contracte ferme

încheiate în condiţiile legii

b) se pot acorda avansuri în limită de

până la 30% din valoarea contractului

 

12. Proiecte, programe şi acţiuni       a) existenţa unor contracte ferme

realizate din bugetul               încheiate în condiţiile legii

Secretariatului General al          b) se pot acorda avansuri în limită de

Guvernului şi al Agenţiei pentru    până la 30% din sumele ce urmează să

Strategii Guvernamentale            fie alocate

 

13. Proiecte, programe şi acţiuni       a) existenţa unor contracte ferme

realizate din bugetul Ministerului  încheiate în condiţiile legii

Culturii şi Cultelor                b) se pot acorda avansuri în limită de

până la 30% din valoarea contractului

 

14. Proiecte, programe şi acţiuni       a) existenţa unor contracte ferme

realizate din bugetul               încheiate în condiţiile legii

Secretariatului General al          b) se pot acorda avansuri de până la

Guvernului şi aprobate prin         30% din valoarea contractului

hotărâri ale Guvernului

 

15. Proiecte privind realizarea         a) existenţa unor contracte ferme

     strategiei şi a programelor de      încheiate în condiţiile legii

     protecţie specială şi integrare     b) se pot acorda avansuri de până la

     socioprofesională a persoanelor     30% din valoarea contractului

     cu handicap, finanţate din bugetul

     Autorităţii Naţionale pentru

     Persoanele cu Handicap

 

16. Studii-suport decizional            a) existenţa unor contracte ferme

     pentru aplicarea acquis-ului        încheiate în condiţiile legii

     comunitar în domeniul               b) se pot acorda avansuri de până la

     protecţiei mediului şi pentru       30% din valoarea anuală a studiului

     implementarea prevederilor          care face obiectul contractului

     directivelor Uniunii Europene       c) studiile se realizează pentru

                                         îndeplinirea angajamentelor luate în

                                         cadrul negocierilor de aderare la

                                         Uniunea Europeană

17. Proiecte, programe şi acţiuni       a) existenţa unor contracte ferme

     realizate din bugetul               încheiate în condiţiile legii

     Institutului Cultural Român         b) se pot acorda avansuri de până la

                                         30% din valoarea contractului

 

II. Prestări de servicii

 

1. Reparaţii curente şi capitale la    a) existenţa unor contracte ferme

bunurile aparţinând instituţiilor   încheiate în condiţiile legii

publice, inclusiv pentru cele       b) se pot acorda avansuri de până la

aparţinând misiunilor diplomatice   20% din valoarea contractului

ale României

 

2. Lucrări privind îmbunătăţirea       a) existenţa unor contracte ferme

infrastructurii în transporturi     încheiate în condiţiile legii

b) se pot acorda avansuri lunare de

până la 30% din valoarea programului

lunar de execuţie, conform graficului

anexat la contract

 

3. Prestări de servicii pentru         a) existenţa unor contracte ferme

realizarea lucrărilor agricole      încheiate în condiţiile legii

pentru producţia marfă livrată      b) se pot acorda avansuri de până la

30% din valoarea contractului

 

4. Prestări de servicii pentru         a) existenţa unor contracte ferme

organizarea participării la         încheiate în condiţiile legii

manifestările expoziţionale         b) se pot acorda avansuri de până la

30% din valoarea contractului

 

5. Prestări de servicii privind        a) existenţa unor contracte ferme

lucrări de prospecţiuni şi          încheiate în condiţiile legii

explorări geologice                 b) se pot acorda avansuri la începutul

fiecărui trimestru, în limită de până

la 25% din valoarea trimestrială a

contractului

 

6. Trimiteri la tratament balnear şi   a) existenţa unor contracte ferme

odihnă din bugetul asigurărilor     încheiate în condiţiile legii

sociale de stat                     b) se pot acorda avansuri la începutul

fiecărei serii, în limită de până la

25% din valoarea contractului aferent

seriei respective

 

7. Servicii de consultanţă şi          a) existenţa unor contracte ferme

expertiză, contractate în           încheiate în condiţiile legii

condiţiile legii                    b) se pot acorda avansuri de până la

20% din valoarea anuală a contractului

 

8. Prestări de servicii pentru         a) existenţa unor contracte ferme

organizarea de concursuri şi        încheiate în condiţiile legii

campionate internaţionale pentru    b) se pot acorda avansuri de până la

elevi şi studenţi                   30% din valoarea contractului

 

9. Servicii de telefonie şi            a) existenţa unor contracte ferme

telecomunicaţii                     încheiate în condiţiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la

30% din valoarea totală a prestaţiilor

efectuate şi facturate în trimestrul

anterior

 

  10. Servicii de furnizare a            a) existenţa unor contracte ferme

      energiei termice                   încheiate în condiţiile legii

                                         b) se pot acorda avansuri de până la

                                         30% din valoarea prezumată a cantităţii

                                         de energie termică furnizate/consumate

                                         într-un trimestru

 

11. Prestări de servicii pentru         a) existenţa unor contracte ferme

realizarea acţiunilor din cadrul    încheiate în condiţiile legii

programelor Ministerului Educaţiei, b) se pot acorda avansuri de până la

Cercetării şi Tineretului           30% din valoarea contractului

 

12. Prestări de servicii necesare       a) existenţa unor contracte ferme

pentru realizarea acţiunilor şi     încheiate în condiţiile legii

activităţilor sportive              b) se pot acorda avansuri de până la

30% din valoarea contractului

 

13. Servicii contractate de casele de   a) existenţa unor contracte ferme

asigurări de sănătate cu farmaciile încheiate în condiţiile legii

care funcţionează în structura      b) se pot acorda avansuri de până la

unor unităţi sanitare din           30% din valoarea trimestrială a

ambulatoriul de specialitate din    contractului

sistemul de apărare, ordine

publică, siguranţă naţională şi

autoritate judecătorească

 

14. Servicii medicale contractate de    a) existenţa unor contracte ferme

centrele de referinţă cu casele de  încheiate în condiţiile legii

asigurări de sănătate               b) se pot acorda avansuri lunare de

până la 30% din valoarea lunară a

contractului

 

15. Servicii de traducere şi editare    a) existenţa unor contracte ferme

în străinătate de opere literare,   încheiate în condiţiile legii

ştiinţifice, filozofice şi tehnice  b) se pot acorda avansuri de până la

ale autorilor din România           30% din valoarea integrală a

contractului, în condiţiile legii

 

16. Servicii de furnizare a energiei    a) existenţa unor contracte ferme

electrice                           încheiate în condiţiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la

30% din valoarea totală a livrărilor de

energie electrică efectuate şi

facturate în trimestrul anterior

 

17. Rechizite şcolare                   a) existenţa unor contracte ferme

încheiate în condiţiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la

30% din valoarea contractului

 

18. Servicii de consultanţă şi          a) existenţa unor contracte ferme

expertiză, instruire şi             încheiate în condiţiile legii

perfecţionare, contractate în       b) se pot acorda avansuri de până la

condiţiile legii                    20% din valoarea contractului

 

19. Lucrări pentru închiderea           a) existenţa unor contracte ferme

minelor                             încheiate în condiţiile legii

b) se pot acorda executanţilor, lunar,

avansuri de până la 30% din valoarea

programului lunar de execuţie, conform

graficului anexat la contract

20. Prestări de servicii pentru         a) existenţa unor contracte ferme

     realizarea acţiunilor din cadrul    încheiate în condiţiile legii

     programelor Ministerului            b) se pot acorda avansuri de până la

     Dezvoltării Regionale şi            30% din valoarea contractului

     Turismului

 

III. Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele externe

încheiate în baza acordurilor şi convenţiilor interguvernamentale

 

1. Achiziţionarea de utilaje şi        a) existenţa unor contracte ferme

realizarea de lucrări de            încheiate în condiţiile legii

construcţii-montaj în baza          b) se pot acorda avansuri de până la

contractelor externe încheiate      30% din valoarea contractului

conform acordurilor şi

convenţiilor interguvernamentale

 

2. Achiziţionarea de bunuri în baza    a) existenţa unor contracte ferme

contractelor externe încheiate      încheiate în condiţiile legii

conform acordurilor şi convenţiilor b) se pot acorda avansuri de până la

interguvernamentale                 30% din valoarea contractului

 

    IV. Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele privind achiziţia

de bunuri şi servicii

 

  1. Achiziţionarea de bunuri şi         a) existenţa unor contracte multianuale

     servicii prevăzute în Ordonanţa de  ferme încheiate în condiţiile legii

     urgenţă a Guvernului nr. 54/2008    b) se pot acorda avansuri de până la

     privind autorizarea Ministerului    30% din valoarea contractului.

     Internelor şi Reformei

     Administrative de a încheia

     angajamente legale pentru unele

     acţiuni prioritare

  2. Achiziţionarea de trenuri pentru    a) existenţa unor contracte ferme

     metrou şi calea ferată în scopul    încheiate în condiţiile legii

     modernizării parcului de            b) se pot acorda avansuri de până la

     material rulant                     30% din valoarea contractului

    V. Programe, proiecte şi acţiuni prevăzute la art. 52 alin. (9) din

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările

ulterioare, şi la art. 54 alin. (9^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

 

  1. Lucrări de investiţii               a) existenţa unor contracte ferme

                                         încheiate în condiţiile legii

                                         b) se pot acorda avansuri de până la

                                         30% din valoarea contractului

  2. Livrări de bunuri sau               a) existenţa unor contracte ferme

     prestări de servicii                încheiate în condiţiile legii

                                         b) se pot acorda avansuri de până la

                                         10% din valoarea contractului.

 

    ANEXA 2 *** Abrogată

 

–––––