HOTĂRÂRE  Nr. 422/2018 din 13 iunie 2018

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 492 din 14 iunie 2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ARTICOL UNIC

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 19 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru angajarea ulterioară a sumelor rezultate din creanţele bugetare, din rezilierea contractelor de finanţare şi din economii, autorităţile de management stabilesc valoarea acestora şi reconsideră corespunzător sumele angajate, conform procentelor de finanţare pe surse, aşa cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanţare, în vederea încheierii unor noi contracte de finanţare, în conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, după caz, în ordinea priorităţilor ce urmează a fi aprobată prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, până la atingerea limitelor aprobate potrivit alin. (1).”

 1. La articolul 13 alineatul (1), litera a) de la punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanţare, pentru fiecare tranşă, care cuprinde: suma solicitată cu încadrarea în valoarea maximă prevăzută la art. 15 alin. (1) şi (1^1) din Ordonanţă, defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat şi/sau al partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanţare;”.

 1. La articolul 13 alineatul (1), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. pentru beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, respectiv ajutor direct, cu condiţia îndeplinirii cumulativ a cerinţelor prevăzute la pct. 1 şi cu constituirea unei garanţii pentru suma aferentă prefinanţării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, de o instituţie financiară nebancară sau de o societate de asigurări. În acest caz, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, art. 131 alin. (4) lit. (b), valoarea cumulată a tranşelor de prefinanţare nu poate depăşi 40% din valoarea totală a ajutorului care trebuie acordat unui beneficiar pentru o anumită operaţiune.”

 1. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prefinanţarea se acordă din fonduri europene, conform prevederilor din contractul/decizia/ordinul de finanţare.”

 1. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„ART. 15

(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat, altul decât cel prevăzut la art. 15 alin. (1^1) din Ordonanţă, are obligaţia depunerii, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanţare, de către unitatea de plată din cadrul autorităţii de management, în contul său şi/sau al partenerilor, a unei cereri de rambursare în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene şi cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat, după caz, sunt în cuantum de minimum 50% din valoarea tranşei de prefinanţare acordate conform art. 15 alin. (1) din Ordonanţă.

(2) Autorităţile de management au obligaţia:

 1. a) verificării modului de utilizare a prefinanţării de către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri;
 2. b) autorizării, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale, cheltuielilor pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (1);
 3. c) notificării beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor privind autorizarea prevăzută la lit. b), evidenţiind distinct sumele aferente fondurilor europene şi sumele reprezentând cofinanţare publică asigurată de la bugetul de stat, după caz.”
 4. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1) – (2^3), cu următorul cuprins:

„(2^1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii instituţii publice notificaţi potrivit alin. (2) lit. c) au obligaţia de a efectua, în termen de 3 zile lucrătoare, regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor autorizate de autorităţile de management în baza cererilor de rambursare, prevăzute la alin. (1), la subdiviziunile de venituri specifice cofinanţării publice asigurată din bugetul de stat şi la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent» sau «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, concomitent cu diminuarea sumelor evidenţiate la subdiviziunea de venituri «Prefinanţare». Regularizarea se efectuează de către beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii instituţii publice pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin virarea sumelor corespunzătoare din contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare «Prefinanţare» în conturile aferente subdiviziunilor de venituri specifice cofinanţării publice asigurată din bugetul de stat şi subdiviziunii de venituri specifice programelor respective, după caz.

(2^2) În cazul în care termenul şi cuantumul prevăzute la alin. (1) sunt respectate, beneficiarul poate depune o nouă cerere de prefinanţare numai după ce autoritatea de management a recuperat, din cheltuielile validate aferente fondurilor europene şi cofinanţării asigurate de la bugetul de stat, după caz, cel puţin 50% din prefinanţarea acordată anterior şi nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management.

(2^3) Suma efectiv transferată de către unităţile de plată, aferentă fiecărei solicitări de tranşă de prefinanţare, cu excepţia celei aferente primei tranşe, nu poate fi mai mare decât diferenţa dintre valoarea maximă a tranşei de prefinanţare reglementată la art. 15 alin. (1) din Ordonanţă şi prefinanţarea nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management din tranşa anterioară.”

 1. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1), autorităţile de management au obligaţia să se asigure că sumele acordate ca tranşă de prefinanţare şi nejustificate prin cereri de rambursare sunt recuperate, notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la restituirea sumelor.”

 1. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc nouă noi alineate, alineatele (3^1) – (3^9), cu următorul cuprins:

„(3^1) Prin notificarea prevăzută la alin. (3), autoritatea de management poate acorda posibilitatea beneficiarului de a restitui sumele datorate prin deducere din plata cererilor de rambursare aflate în curs de verificare/validare la nivelul acesteia.

(3^2) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (3) nu sunt restituite, se aplică prevederile art. 16 din Ordonanţă.

(3^3) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (3) au fost restituite integral, beneficiarul/liderul de parteneriat poate solicita o nouă tranşă de prefinanţare.

(3^4) În cazul în care se respectă termenul prevăzut la alin. (1), însă cererea de rambursare depusă nu este în cuantumul prevăzut la alin. (1), autoritatea de management are obligaţia notificării beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat, cu aplicarea prevederilor alin. (3^1) – (3^3), după validarea cererii de rambursare depuse.

(3^5) Autoritatea de management are obligaţia să asigure recuperarea sumelor acordate ca prefinanţare până la cererea de rambursare finală inclusiv, notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la restituirea sumelor cu aplicarea prevederilor alin. (3^1) – (3^3).

(3^6) Sumele recuperate de autoritatea de management sau restituite de beneficiar/liderul de parteneriat/partener, după caz, sting obligaţia de plată a acestuia şi asigură îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 131 alin. (4) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 în ordinea acordării tranşelor de prefinanţare.

(3^7) Prefinanţarea acordată potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) şi (1^1) din Ordonanţă se deduce din cota-parte aferentă fondurilor europene. În cazul în care suma aferentă fondurilor europene este insuficientă pentru recuperarea prefinanţării, diferenţa rămasă de recuperat va fi dedusă din valoarea aferentă cofinanţării asigurate de la bugetul de stat în conformitate cu procentele de finanţare prevăzute în contractul/decizia de finanţare, cu obligaţia reîntregirii ulterioare a contului de disponibil din care a fost acordată prefinanţarea.

(3^8) Reîntregirea contului de disponibil prevăzută la alin. (3^7) se efectuează prin virarea sumei deduse din cofinanţare, din contul de cheltuieli bugetare aferent cofinanţării asigurate de la bugetul de stat în contul de disponibil din care a fost acordată prefinanţarea.

(3^9) În scopul întocmirii reconcilierii contabile aferente declaraţiilor de cheltuieli transmise către Autoritatea de certificare, sumele deduse din valoarea aferentă cofinanţării asigurate de la bugetul de stat se vor evidenţia corespunzător în contul de disponibil din care a fost acordată prefinanţarea.”

 1. La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul în care contul este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanţare aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acesta, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către beneficiari/parteneri în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.”

 1. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:

„ART. 15^1

(1) În cazul operatorilor regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând prefinanţarea solicitată de beneficiari conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare se transferă de către autoritatea de management, cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe:

 1. a) depunerea de către beneficiar a unei solicitări, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare;
 2. b) existenţa a cel puţin un contract de furnizare bunuri/prestare servicii/execuţie lucrări, din planul de achiziţie al proiectului, încheiat între beneficiar şi un operator economic;
 3. c) respectarea calendarului/graficului pentru depunerea cererilor de rambursare aferente proiectului.

(2) Prefinanţarea se acordă în tranşe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului şi se recuperează din cererile de rambursare transmise de aceştia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, respectiv cu sumele aferente cheltuielilor autorizate de către autoritatea de management conform legislaţiei Uniunii Europene şi celei naţionale.”

 1. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 17

(1) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarii/liderii de parteneriate/partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din Ordonanţă, au obligaţia de a plăti integral contribuţia proprie aferentă salariilor, burselor, subvenţiilor, premiilor, onorariilor şi facturilor incluse în cererea de plată anterior depunerii acestora.”

 1. La articolul 18, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„ART. 18

(1) Beneficiarii pot depune cereri de plată care să conţină facturi acceptate la plată pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, facturi de avans acceptate la plată în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, state privind plata salariilor, state/centralizatoare pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor.

(2) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de plată aferentă facturilor acceptate la plată pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, a facturilor de avans acceptate la plată în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, a statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor, atât în nume propriu, cât şi în numele partenerilor.”

 1. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:

„(6^1) Notificarea prevăzută la alin. (5) transmisă de autorităţile de management, aferentă statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în formularul nr. 14 – Notificare aferentă cererii de plată, prevăzut în anexa nr. 14:

 1. a) numărul şi data statului privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor;
 2. b) codul de identificare fiscală şi denumirea beneficiarului sumei care se înscrie şi în documentul de plată ce se depune de către plătitor la unitatea Trezoreriei Statului;
 3. c) suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare care trebuie să se plătească de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la autoritatea de management şi, respectiv, din suma care se achită din contribuţia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare instituţie de credit în parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiază de aceste sume;
 4. d) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor, aferentă impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la autoritatea de management şi din suma din contribuţia proprie;
 5. e) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor, aferentă fiecărei contribuţii de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la autoritatea de management şi din suma din contribuţia proprie;
 6. f) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN şi codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management în care unităţile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, în situaţia în care nu au fost respectate prevederile legale.”
 7. La articolul 18, alineatele (10), (12), (14), (16) şi (19) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(10) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii prevăzuţi la art. 17 alin. (2) şi (3) prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură, stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor în parte, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. c), respectiv alin. (6^1) lit. c) – e), pentru suma totală virată de către autoritatea de management şi, respectiv, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. d) pentru suma achitată din contribuţia proprie, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 17 alin. (1). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informaţii legate de numărul şi data facturii, ale statelor privind plata salariilor, ale statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor care se achită.

………………………………………………………………..

(12) Plăţile dispuse de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri se efectuează numai pentru facturile, respectiv statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor înscrise în notificarea transmisă potrivit alin. (5), cuprinzând cel puţin elementele prevăzute la alin. (6) şi (6^1).

………………………………………………………………..

(14) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (13) şi (13^1), unităţile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la autorităţile de management din contul deschis pe numele beneficiarului/partenerului/liderului de parteneriat potrivit alin. (3) şi (4) în contul corespunzător de venituri ale bugetelor instituţiilor publice beneficiare «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată» sau în contul de disponibilităţi pe care beneficiarii/partenerii/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din Ordonanţă, au obligaţia să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistraţi fiscal.

………………………………………………………………..

(16) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (10) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (11), sau documentele de plată nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (13) şi (13^1), unităţile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile autorităţilor de management sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (3) sau (4), după caz.

………………………………………………………………..

(19) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile, statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile, statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât şi partenerului/partenerilor.”

 1. La articolul 18, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:

„(13^1) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (10), unităţile Trezoreriei Statului verifică, în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (6^1), după caz, următoarele:

 1. a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;
 2. b) existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;
 3. c) concordanţa dintre numărul şi data statelor privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată depuse de beneficiarii sumelor;
 4. d) concordanţa dintre sumele reprezentând total salariu net care se achită din sumele primite de la autoritatea de management şi, respectiv, din contribuţia proprie în fiecare din conturile deschise la instituţiile de credit, precum şi dintre sumele aferente impozitului pe venit şi contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale care se achită din sumele primite de la autoritatea de management şi, respectiv, din contribuţia proprie, potrivit notificării prevăzute la alin. (6^1), cu cele înscrise în ordinele de plată depuse de beneficiari la unităţile Trezoreriei Statului;
 5. e) dacă suma totală a ordinelor de plată depuse este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (6^1).”
 6. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 21

(1) Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 20 alin. (2), se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 16 din Ordonanţă.”

 1. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 32

(1) În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autorităţilor de management şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor operaţionale, beneficiarii au obligaţia transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului nr. 10 – Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, prevăzut în anexa nr. 10, din care să rezulte sumele primite de la autorităţile de management şi cele plătite acestora, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanţare.”

 1. La articolul 37, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:

„(5^1) Pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se deschid, la solicitarea acestora, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, următoarele conturi de disponibilităţi pentru gestionarea sumelor restituite de unităţile Trezoreriei Statului în condiţiile art. 18 alin. (6) lit. e), art. 18 alin. (6^1) lit. f) şi alin. (16), cu detaliere pe programe operaţionale:

 1. a) 57.07.07.61 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare – Programul operaţional „Asistenţă tehnică” 2014 – 2020»;
 2. b) 57.07.07.62 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare – Programul operaţional „Competitivitate” 2014 – 2020»;
 3. c) 57.07.07.63 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare – Programul operaţional „Capital uman” 2014 – 2020»;
 4. d) 57.07.07.64 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare – Programul operaţional „Capacitate administrativă” 2014 – 2020»;
 5. e) 57.07.07.65 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare – Programul operaţional „Regional” 2014 – 2020»;
 6. f) 57.07.07.66 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare – Programul operaţional „Infrastructură mare” 2014 – 2020»;
 7. g) 57.07.07.67 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare – Programul operaţional „Ajutorarea persoanelor defavorizate” 2014 – 2020.»”
 8. La articolul 41, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plăţii intermediare/finale rambursate de către Comisia Europeană/INEA, beneficiarii prevăzuţi la art. 40 alin. (1) sunt obligaţi:

 1. a) să transfere, în conturile prevăzute la 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană/INEA;
 2. b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la 40 alin. (1) rămas neutilizat, astfel:
 3. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anilor precedenţi în contul 23.A «Cheltuieli ale bugetului de stat», cu detaliere în structura clasificaţiei funcţionale şi respective economice (alineat 85.01.03);
 4. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Fondurilor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;
 5. c) să notifice Ministerul Fondurilor Europene cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).”
 6. La articolul 41, alineatul (7^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7^1) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plăţii finale din partea Comisiei Europene/INEA, beneficiarii prevăzuţi la art. 40 alin. (1^1) sunt obligaţi:

 1. a) să transfere, în conturile prevăzute la 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană/INEA;
 2. b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la 40 alin. (1^1) rămas neutilizat, astfel:
 3. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anilor precedenţi în contul 23.A «Cheltuieli ale bugetului de stat», cu detaliere în structura clasificaţiei funcţionale şi respective economice (alineat 85.01.03);
 4. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Fondurilor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;
 5. c) să notifice Ministerul Fondurilor Europene cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).”
 6. La articolul 45, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor rambursate de către Comisia Europeană/INEA, beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (7) din Ordonanţă sunt obligaţi să vireze, în lei, sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile cheltuite iniţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, astfel:

 1. a) în contul 20.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent» sau contul 20.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanţaţi integral de la bugetul de stat;
 2. b) în contul 22.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent» sau contul 22.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul asigurărilor sociale de stat;
 3. c) în contul 28.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent» sau contul 28.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 4. d) în contul 26.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent» sau contul 26.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul fondului naţional de asigurări sociale de sănătate.”
 5. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 47

Anexele nr. 1 – 14 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

 1. La articolul 13, alineatele (1^1) şi (3) se abrogă.
 2. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.
 3. Articolul 36 se abrogă.
 4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
 5. După anexa nr. 13 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 14, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

 

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 422.

 

ANEXA 1

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

Formularul nr. 2 – Notificare cu privire la sumele virate în conturile de venituri corespunzătoare rambursării cheltuielilor aferente fondurilor europene

 

Nr. ……….. din data de …………………..

De la: Autoritatea de management ………………

Către: ……………………………………..

(beneficiar)

 

Referitor:

 

Proiect ……………………………………………… –

(numărul contractului de finanţare)

Autorizare/Certificare cheltuieli eligibile şi rambursare cotă-parte cheltuieli eligibile aferente FEDR/FC/FSE ca urmare a Cererii de rambursare nr. ……… din data de …………….., vă informăm că în data de ………………. a fost virată suma de …………………… în contul de venituri …………………., reprezentând rambursarea cotei-părţi din cheltuielile eligibile aferente FEDR/FC/FSE.

 

Suma menţionată anterior corespunde următoarei cereri de rambursare:

________________________________________________________________

| Cererea de rambursare | Cheltuieli totale |  Suma FEDR/FC/FSE  |

|                       | autorizate        |  virată în contul  |

|                       |      (lei)        |  de venituri       |

|                       |                   |       (lei)        |

|_______________________|___________________|____________________|

|                       |                   |                    |

|_______________________|___________________|____________________|

| Total FEDR/FC/FSE     |                   |                    |

|_______________________|___________________|____________________|

 

Director general/Director,

…………………….

 

Autoritatea de management

…………………….

 

ANEXA 2

(Anexa nr. 14 la normele metodologice)

 

Autoritatea de management …………../

Cod de identificare fiscală …………

Simbol cont ……………………….

Cod IBAN ………………………….

 

Formularul nr. 14 – Notificare aferentă Cererii de plată nr. ………..

 

Beneficiar/Lider de parteneriat pentru acţiunile proprii/Partener (după caz) …………….

Cod de identificare fiscală beneficiar/lider de parteneriat pentru acţiunile proprii/partener …………

E-mail ……………………………

Cod SMIS ………………………….

Denumire proiect …………………..

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A – CIF beneficiar/lider de parteneriat/partener;

B – IBAN beneficiar/lider de parteneriat/partener;

C – Banca beneficiarului/lider de parteneriat/partener;

D – Sume aferente cheltuielilor plătite de beneficiar/lider de parteneriat/partener din fonduri virate AM (lei);

E – Sume aferente cheltuielilor plătite de beneficiar/lider de parteneriat/partener din fonduri proprii (lei).

____________________________________________________________________________

|Nr. | Natura       | Document     |Date de identificare|  Sume pe    |Total |

|crt.| cheltuielilor| justificativ |ale beneficiarului  |  unităţi    |de    |

|    |              |              |sumei*)             |  bancare*)  |plătit|

|    |              |              |____________________|_____________|      |

|    |              |              |Denumire    | A | B | C | D  | E  |      |

|    |              |              |beneficiar/ |   |   |   |    |    |      |

|    |              |              |lider de    |   |   |   |    |    |      |

|    |              |              |parteneriat/|   |   |   |    |    |      |

|    |              |              |partener    |   |   |   |    |    |      |

|____|______________|______________|____________|___|___|___|____|____|______|

|  1 |       2      |      3       |      4     | 5 | 6 | 7 | 8  | 9  |10 =  |

|    |              |              |            |   |   |   |    |    |8 + 9 |

|____|______________|______________|____________|___|___|___|____|_ __|______|

|  I |Salarii nete  |Stat de plată |1 ….      |   |   |   |    |    |      |

|    |aferente lunii|aferent lunii |            |   |   |   |    |    |      |

|    |…           |… nr. ….  |            |   |   |   |    |    |      |

|    |______________|data …..    |____________|___|___|___|____|____|______|

|    |Impozite      |              |Buget de    |   |   |   |    |    |      |

|    |privind       |              |stat        |   |   |   |    |    |      |

|    |salarii       |              |            |   |   |   |    |    |      |

|    |aferente lunii|              |            |   |   |   |    |    |      |

|    |….          |              |            |   |   |   |    |    |      |

|    |______________|              |____________|___|___|___|____|____|______|

|    |Contribuţii   |              |Bugetele    |   |   |   |    |    |      |

|    |privind       |              |asigurărilor|   |   |   |    |    |      |

|    |salariile     |              |sociale şi  |   |   |   |    |    |      |

|    |aferente lunii|              |fondurilor  |   |   |   |    |    |      |

|    |…..         |              |speciale    |   |   |   |    |    |      |

|____|______________|______________|____________|___|___|___|____|____|______|

| II |Burse aferente|Stat de plată/|1 ….      |   |   |   |    |    |      |

|    |lunii ….    |centralizator |            |   |   |   |    |    |      |

|    |              |burse aferent |            |   |   |   |    |    |      |

|    |              |lunii ……. |            |   |   |   |    |    |      |

|____|______________|______________|____________|___|___|___|____|____|______|

|III |Subvenţii     |Stat de plată/|1 ….      |   |   |   |    |    |      |

|    |aferente lunii|centralizator |            |   |   |   |    |    |      |

|    |….          |subvenţii     |            |   |   |   |    |    |      |

|    |              |aferent lunii |            |   |   |   |    |    |      |

|    |              |…….       |            |   |   |   |    |    |      |

|____|______________|______________|____________|___|___|___|____|____|______|

|     TOTAL         |       x      |      x     | x | x | x |0.00|0.000.00|

|___________________|______________|____________|___|___|___|____|____|______|

 

Semnătura şi ştampila,

…………………………

 

––––

*) Informaţii care trebuie să corespundă cu cele din documentele de plată care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului.