HOTARARE nr. 925 din 19 iulie 2006 (actualizata pana la data de 27 iulie 2009) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: GUVERNUL
CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
Se aproba normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrãri publice si a contractelor de concesiune de servicii, denumita în continuare ordonanta de urgenta.
ART. 2
(1) In procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, orice situatie pentru care nu exista o reglementare explicita se interpreteazã prin prisma principiilor prevãzute la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
(2) In cazul contractelor a cãror atribuire nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei de urgenta, autoritatea contractantã are obligatia de a asigura o utilizare eficienta a fondurilor în procesul de atribuire, de a promova concurenta dintre operatorii economici, precum si de a garanta nediscriminarea, recunoasterea reciprocã si tratamentul egal al operatorilor economici care participa la atribuirea contractului.
(3) Pe parcursul aplicãrii procedurii de atribuire, autoritatea contractantã are obligatia de a lua toate mãsurile necesare pentru a evita aparitia unor situatii de natura sa determine existenta unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale. In cazul în care constata aparitia unor astfel de situatii, cum ar fi cele prevãzute la art. 67-70 din ordonanta de urgenta, autoritatea contractantã are obligatia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit competentelor, dupã caz, mãsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activitãtilor care au legãtura cu acestea.
(4) Autoritatea contractantã este responsabilã pentru modul de atribuire a contractului de achizitie publicã/acordului-cadru, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale aplicabile.
ART. 3
(1) În aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractantã, prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achizitie publicã, organizat conform art. 304^1 din ordonanta de urgentã, are urmãtoarele atributii principale:
a) elaborarea si, dupã caz, actualizarea, pe baza necesitãtilor transmise de celelalte compartimente ale autoritãtii contractante, a unui program anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial pe baza cãruia se planificã procesul de achizitie;
b) elaborarea sau, dupã caz, coordonarea activitãtii de elaborare a documentatiei de atribuire sau, în cazul organizãrii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;
c) îndeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevãzute de ordonanta de urgentã;
d) aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;
e) constituirea si pãstrarea dosarului achizitiei publice.
(2) Celelalte compartimente ale autoritãtii contractante au obligatia de a sprijini activitatea compartimentului de achizitii publice, în functie de specificul documentatiei de atribuire si de
complexitatea problemelor care urmeazã sa fie rezolvate în contextul aplicãrii procedurii de atribuire.
(3) Autoritatea contractantã are, totodatã, dreptul de a achizitiona servicii de consultanta, conform prevederilor ordonantei de urgenta, în scopul elaborãrii documentatiei de atribuire si/sau aplicãrii procedurii de atribuire.
(4) Ofertantului câstigãtor nu i se poate impune sã suporte taxe, comisioane sau onorarii de orice fel pentru plata consultantului care presteazã serviciile respective.

ART. 4
(1) Autoritatea contractantã are obligatia de a stabili programul anual al achizitiilor publice.
(2) Programul anual al achizitiilor publice se elaboreazã într-o prima forma pana la sfârsitul ultimului trimestru al anului în curs si cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantã intentioneazã sa le atribuie/încheie în decursul anului urmãtor.
(3) Autoritatea contractantã are obligatia, atunci când stabileste programul anual al achizitiilor publice, de a tine cont de:
a) necesitãtile obiective de produse, de lucrãri si de servicii;
b) gradul de prioritate a necesitãtilor prevãzute la lit. a);
c) anticiparile cu privire la fondurile ce urmeazã sa fie alocate prin bugetul anual.
(4) Dupã aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantã are obligatia de a-si definitiva programul anual al achizitiilor publice în functie de fondurile aprobate si de posibilitãtile de atragere a altor fonduri.
(5) Programul anual al achizitiilor publice trebuie sa cuprindã cel putin informatii referitoare la:
a) obiectul contractului/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV);
c) valoarea estimatã, fãrã TVA, exprimatã în lei si în euro;
d) procedura care urmeazã sa fie aplicatã;
e) data estimatã pentru începerea procedurii;
f) data estimatã pentru finalizarea procedurii;
g) persoana responsabilã pentru atribuirea contractului respectiv.
(6) In cazul în care autoritatea contractantã intentioneazã sa lanseze un sistem dinamic de achizitii publice, aceasta are obligatia de a preciza aceasta intentie în programul anual al achizitiilor publice.
(7) Programul anual al achizitiilor publice se aproba de conducãtorul autoritãtii contractante, conform atributiilor legale ce ii revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil.
(8) Autoritatea contractantã are dreptul de a opera modificãri sau completãri ulterioare în programul anual al achizitiilor publice, modificãri/completãri care se aproba conform prevederilor alin. (7).
(9) In cazul în care modificãrile prevãzute la alin. (8) au ca scop acoperirea unor necesitati ce nu au fost cuprinse initial în programul anual al achizitiilor publice, introducerea acestora în program este
conditionatã de asigurarea surselor de finantare.
ART. 5
(1) In conformitate cu principiul asumarii rãspunderii, stabilirea circumstantelor de încadrare prevãzute de ordonanta de urgenta pentru aplicarea fiecãrei proceduri sau pentru cumpãrarea directa intra în responsabilitatea exclusiva a autoritãtii contractante.
(2) Compartimentul intern specializat prevãzut la art. 3 alin. (1) are obligatia de a elabora o nota justificativã în toate situatiile în care procedura de atribuire propusã pentru a fi aplicatã este alta decât una dintre cele prevãzute la art. 20 alin. (1) din ordonanta de urgenta sau, în cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
(3) Nota justificativã se aproba de conducãtorul autoritãtii contractante, conform atributiilor legale ce ii revin, cu avizul compartimentului juridic, si constituie un înscris esential al dosarului achizitiei publice.
(4) In cazul în care urmeazã sa fie aplicatã procedura cererii de oferte, nota justificativã trebuie sa continã numai explicatii cu privire la rezultatul estimãrii, conform regulilor prevãzute în cap. II
sectiunea a 2-a din ordonanta de urgenta, valorii contractului de achizitie publica care urmeazã sa fie atribuit.
ART. 6
(1) Autoritatea contractantã are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire numai dupã ce a fost elaboratã documentatia de atribuire sau, dupã caz, documentatia de concurs.
(2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevãzutã în anuntul/invitatia de participare si în documentatia de atribuire, trebuie sã fie stabilitã astfel încât sã se întindã pânã la momentul încheierii
contractului/acordului-cadru. Atunci când stabileste perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantã va lua în considerare estimãrile privind perioada necesarã pentru analiza si evaluarea ofertelor, perioada necesarã pentru verificãrile legate de aceste activitãti, precum si perioada legalã prevãzutã pentru rezolvarea eventualelor contestatii. Fãrã a afecta prevederile art. 93 alin. (3) si asumându-si implicatiile prevederilor art. 97 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantã are obligatia de a solicita prelungirea valabilitãtii ofertelor, precum si, dupã caz, a garantiei de participare, în situatii exceptionale care impun o astfel de prelungire.
(3) Autoritatea contractantã are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent si a cãror durata normalã de îndeplinire expira la data de 31 decembrie, dacã se îndeplinesc, în mod cumulativ, urmãtoarele conditii:
a) în documentatia de atribuire, elaborata cu ocazia atribuirii contractului initial, s-au prevãzut posibilitatea de suplimentare a cantitãtilor de produse si servicii deja achizitionate, precum si nivelul maxim pana la care va fi posibila o astfel de suplimentare;
b) în documentatia de atribuire, precum si în contract este prevãzutã în mod explicit o clauza prin care dreptul autoritãtii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitãtilor de produse sau de servicii este
conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie;
c) valoarea estimatã a contractului initial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractantã opteazã pentru suplimentarea la nivelul maxim prevãzut a cantitãtilor de produse
sau servicii;
d) prelungirea contractului initial nu poate depãsi o durata de 4 luni de la data expirãrii duratei initiale de îndeplinire a acestuia.

 

citeste mai mult