HOTĂR.RE Nr. 93/2016 din 18 februarie 2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor

europene pentru perioada de programare 2014 – 2020

EMITENT: GUVERNUL ROM.NIEI

PUBLICATĂ .N: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 19 februarie 2016

Av.nd .n vedere dispoziţiile:

– Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul European de

Dezvoltare Regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european

agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime,

precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare

Regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit

şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,

publicat .n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;

– Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11

martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane,

publicat .n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014;

– Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi

de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat .n

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012; –

Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11

decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de

modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.

680/2007 şi (CE) nr. 67/2010, publicat .n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.

348 din 20 decembrie 2013, .n temeiul art. 108 din Constituţia Rom.niei, republicată, şi al

art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările ulterioare,

Guvernul Rom.niei adoptă prezenta hotăr.re.

ART. 1

(1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru

perioada de programare 2014 – 2020, denumită .n continuare Ordonanţă, prevăzute .n

anexa care face parte integrantă din prezenta hotăr.re.

(2) Normele metodologice vizează implementarea următoarelor programe operaţionale:

Programul operaţional Regional, Programul operaţional Asistenţă tehnică, Programul

operaţional Competitivitate, Programul operaţional Capital uman, Programul operaţional

Capacitatea administrativă, Programul operaţional Infrastructură mare şi Programul

operaţional pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate.

ART. 2

.n scopul aplicării prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru proiectele aflate

.n implementare la data intrării .n vigoare a prezentei hotăr.ri, autorităţile de management

pot .ncheia acte adiţionale la contractele de finanţare .ncheiate cu beneficiarii.

ART. 3

Autoritatea de management stabileşte prin contract/decizie/ordin de finanţare .ncheiat cu

beneficiarul valorile concrete pentru limitele maxime/minime ale elementelor valorice,

procentuale sau temporale stabilite .n cuprinsul normelor metodologice prevăzute .n

anexă, cu respectarea condiţiilor specifice de implementare ale programului operaţional pe

care .l gestionează.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile D.ncu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Bucureşti, 18 februarie 2016.

Nr. 93.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 –

2020

CAPITOLUL I

Programarea bugetară a fondurilor aferente fondurilor europene şi a contribuţiei

publice naţionale

ART. 1

(1) Creditele de angajament şi creditele bugetare aferente finanţării valorii totale a

proiectelor proprii se cuprind .n bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) şi (5) din

Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor.

(2) .n bugetele Ministerului Transporturilor, al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

precum şi .n bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se cuprind şi

creditele de angajament şi creditele bugetare aferente finanţării valorii totale a proiectelor

beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2) – (4) din Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz,

pe toată perioada de implementare a proiectelor respective.

(3) Creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute la alin. (1) şi (2) se aprobă

pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat şi a legii

bugetului asigurărilor sociale de stat sau cu ocazia legilor de rectificare.

(4) .n vederea cuprinderii .n buget a sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2), beneficiarii de

proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) – (5) din Ordonanţă au obligaţia să completeze

Formularul nr. 1 – Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din

fonduri europene, prevăzut .n anexa nr. 1.

(5) Formularul nr. 1 – Fişa de fundamentare a proiectului este elaborată de

departamentul/structura responsabil/responsabilă cu propunerea la

finanţare/implementarea proiectului şi va fi semnată de conducătorul acestuia/acesteia.

(6) Structura abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorilor

principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (1) – (4) din Ordonanţă, va cuprinde .n buget

sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) .n baza Formularului nr. 1 – Fişa de fundamentare a

proiectului avizat de autoritatea de management a programului operaţional .n cadrul căruia

se propune la finanţare/se finanţează proiectul sau pe baza contractului/deciziei/ordinului

de finanţare aferent/aferentă proiectului.

(7) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a .ntocmi şi solicita deschiderea

creditelor bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi

prevăzute la art. 6 alin. (1) – (5) din Ordonanţă, .n termen de maximum 5 zile lucrătoare de

la data solicitării acestora.

ART. 2

(1) Creditele de angajament şi creditele bugetare aferente finanţării valorii totale a

proiectelor proprii se cuprind .n bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 7 alin. (1) şi (2) din

Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor,

şi se aprobă pentru anul bugetar curent conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu ocazia rectificărilor

bugetare.

(2) .n vederea cuprinderii .n buget a sumelor prevăzute la alin. (1), beneficiarii de

proiecte prevăzuţi la art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă au obligaţia să completeze

Formularul nr. 1 – Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din

fonduri europene, fără a mai solicita avizul autorităţilor de management.

(3) Beneficiarii prevăzuţi la art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă au obligaţia ca la

semnarea contractului/deciziei/ordinului de finanţare .ncheiat cu autoritatea de

management/organismul intermediar competent, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanţă,

să prezinte o copie a formularului bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare .n

cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”, prevăzut de

Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor

de buget pe anul .n curs, anexă la bugetul ordonatorului de credite, .ntocmit .n baza fişei

de fundamentare prevăzute la alin. (2), aferentă proiectului propus/aprobat la finanţare .n

cadrul programului operaţional respectiv, semnat şi ştampilat de ordonatorul principal de

credite.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia să asigure integral şi

cu prioritate at.t sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la

finanţare/finanţate .n cadrul programelor operaţionale, c.t şi pe cele necesare

implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi publice locale finanţate

integral/parţial din bugetul local.

(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi a

repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt

entităţi publice din subordine finanţate integral din bugetul local, .n termen de maximum 5

zile lucrătoare de la data .ncasării sumelor transferate de autorităţile de management pe

baza solicitării de finanţare transmise de beneficiari.

ART. 3

Formularul nr. 1 – Fişă de fundamentare proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri

europene, din anexa nr. 1, este destinat fundamentării formularului bugetar privind

proiectul finanţat/propus la finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare, stabilit prin Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia

de elaborare a proiectelor de buget pe anul bugetar .n curs.

ART. 4

(1) Sumele reprezent.nd contravaloarea fondurilor europene şi cofinanţarea publică

pentru fiecare program operaţional se cuprind la nivel de credite de angajament şi credite

bugetare .n anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de

management, .n formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului

anual de buget, referitor la finanţarea programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii

Europene.

(2) Sumele prevăzute la art. 9 şi 10 din Ordonanţă se cuprind .n bugetele ordonatorilor

principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare conform

prevederilor art. 11 din Ordonanţă.

ART. 5

(1) Limitele admise pentru depăşirile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Ordonanţă se

aprobă de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management, cu

.ncadrarea .n creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare

anuale.

(2) Verificarea de către fiecare autoritate de management a respectării prevederilor alin.

(1) se face prin transformarea .n euro a valorilor respective cumulate pentru

contractele/deciziile/ordinele de finanţare .ncheiate, lu.ndu-se .n considerare cursul

InfoEuro din luna .n care s-a solicitat aprobarea ordonatorului principal de credite cu rol de

autoritate de management.

(3) Pentru dezangajarea fondurilor prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţă,

autorităţile de management stabilesc valoarea fondurilor rămase neutilizate .n urma

atribuirii şi/sau finalizării contractelor de achiziţie publică aferente

contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, .n vederea contractării ulterioare, .n

conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, după caz, .n ordinea

priorităţilor, ce urmează a fi stabilită prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de

autoritate de management, p.nă la atingerea plafonului stabilit.

(4) Pentru angajarea ulterioară a sumelor rezultate din creanţele bugetare, din rezilierea

contractelor de finanţare şi din economii, autorităţile de management stabilesc valoarea

acestora şi reconsideră corespunzător sumele aferente procentelor de finanţare pe surse,

aşa cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanţare, .n vederea .ncheierii

unor noi contracte de finanţare, .n conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului

sau, după caz, .n ordinea priorităţilor ce urmează a fi aprobată prin ordin al ordonatorului

principal de credite cu rol de autoritate de management, p.nă la atingerea limitelor

aprobate potrivit alin. (1).

CAPITOLUL II

Fluxuri financiare şi evidenţă contabilă

ART. 6

(1) .n cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) – (4) din Ordonanţă care au .n

implementare proiecte finanţate din fonduri europene:

a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin.

(1) din Ordonanţă, precum şi din bugetele ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la

art. 6 alin. (2) – (4) din Ordonanţă cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii

fondurilor europene, cofinanţării publice, precum şi altor cheltuieli dec.t cele eligibile;

b) sumele aferente rambursării cotei-părţi din cheltuielile eligibile efectuate,

corespunzătoare finanţării din fonduri europene, se virează de către autorităţile de

management, conform art. 22 alin. (1) din Ordonanţă, .n conturile de venituri ale bugetului

de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe

codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor, la unităţile Trezoreriei Statului prin care

aceştia .şi desfăşoară activitatea sau .n conturile de venituri ale bugetului de stat deschise

pe codurile de identificare fiscală ale Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului,

Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, .n cazul

proiectelor prevăzute la art. 6 alin. (2) – (4) din Ordonanţă.

(2) Autorităţile de management notifică .n scris beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din

Ordonanţă, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (2) – (4) din

Ordonanţă cu privire la sumele virate .n conturile de venituri, utiliz.nd Formularul nr. 2 –

Notificare cu privire la sumele virate .n conturile de venituri corespunzătoare rambursării

cheltuielilor aferente fondurilor europene, prevăzut .n anexa nr. 2.

ART. 7

.n cazul beneficiarilor, alţii dec.t cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) – (4) din Ordonanţă, care

au .n implementare proiecte finanţate din fonduri europene:

a) sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunzătoare

cofinanţării de la bugetul de stat, se virează de către autoritatea de management din

conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare .n conturile de venituri bugetare ale

beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice deschise pe codurile de identificare

fiscală ale acestora la unităţile Trezoreriei Statului prin care aceştia .şi desfăşoară

activitatea sau .n conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor, alţii dec.t instituţii publice;

b) sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunzătoare

finanţării din fonduri europene, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se

virează de către autorităţile de management din conturile de disponibil prevăzute la art. 37

.n conturile de venituri bugetare ale beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice

deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestora la unităţile Trezoreriei Statului prin

care .şi desfăşoară activitatea sau .n conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor, alţii dec.t

instituţii publice, după caz.

ART. 8

Rambursarea către beneficiari a sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi art. 7 se

realizează .n condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin

contractele/deciziile/ordinele de finanţare, precum şi conform procedurilor interne ale

autorităţilor de management.

ART. 9

(1) Transferul sumelor reprezent.nd contravaloarea fondurilor europene, inclusiv cele

aferente prefinanţării, din conturile Autorităţii de certificare .n conturile autorităţilor de

management se realizează la termenele şi pe baza documentelor prevăzute .n acordurile

.ncheiate .ntre Autoritatea de certificare şi fiecare autoritate de management.

(2) Modalitatea de efectuare de către Autoritatea de certificare a operaţiunilor de schimb

valutar a sumelor reprezent.nd prefinanţări şi rambursări de cheltuieli eligibile primite de la

Comisia Europeană, .n euro, .n contul de disponibil deschis la Banca Naţională a

Rom.niei, pe numele Ministerului Finanţelor Publice – Autoritatea de certificare şi plată, se

stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor

europene.

ART. 10

Autorităţile de management au obligaţia stabilirii prin contractele/deciziile/ordinele de

finanţare a termenilor şi condiţiilor privind derularea operaţiunilor financiare cu beneficiarii,

inclusiv a:

a) condiţiilor de acordare şi recuperare a prefinanţării;

b) termenului maxim de efectuare de către autoritatea de management a plăţilor

aferente prefinanţării/cererilor de plată/rambursării cheltuielilor eligibile;

c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a cererilor de

prefinanţare/plată/rambursare aferente perioadei de implementare a proiectului, precum şi

obligativitatea actualizării acestuia .n funcţie de cererile de plată/rambursare decontate de

autoritatea de management;

d) documentelor justificative necesare plăţii prefinanţării/cererilor de plată/rambursării

cheltuielilor eligibile;

e) obligaţiei ca fiecare cerere de rambursare transmisă de beneficiar să reflecte separat,

pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate .n cadrul proiectului;

f) regulilor conform cărora beneficiarii care efectuează plăţi .n valută .n cadrul proiectului

solicită la rambursare contravaloarea .n lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a

Rom.niei din data .ntocmirii documentelor de plată .n valută;

g) sancţiunilor aplicabile .n cazul nerespectării termenelor şi condiţiilor stabilite prin

prezentele norme metodologice şi prin Ordonanţă, inclusiv condiţiile .n care se realizează

rezilierea unilaterală a contractului/deciziei/ordinului de finanţare;

h) condiţiilor şi termenului la care sunt dezangajate fondurile prevăzute la art. 12 alin. (2)

din Ordonanţă.

ART. 11

Transferul sumelor aferente prefinanţării/cererilor de plată/rambursării cheltuielilor

eligibile din conturile autorităţilor de management .n conturile beneficiarilor se efectuează,

după autorizarea cheltuielilor, .n termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care

autoritatea de management dispune de resurse .n conturile sale.

ART. 12

(1) Beneficiarii de proiecte finanţate din fonduri europene au obligaţia să ţină pentru

fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.

(2) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat care implementează proiecte

potrivit prezentelor norme metodologice, precum şi ordonatorii principali de credite

prevăzuţi la art. 6 alin. (2) – (4) din Ordonanţă .nregistrează .n conturi .n afara bilanţului

rambursările de cheltuieli aferente fondurilor europene, pe baza notificărilor primite de la

autorităţile de management conform art. 6 alin. (2).

(3) Instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat raportează trimestrial

Ministerului Finanţelor Publice .nregistrările prevăzute la alin. (2).

(4) .n aplicarea prevederilor alin. (3) se emit proceduri aprobate prin ordin al ministrului

finanţelor publice.

(5) Instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local care

implementează proiecte potrivit prezentelor norme metodologice .nregistrează .n conturi .n

afara bilanţului rambursările de cheltuieli aferente fondurilor europene efectuate de către

autorităţile de management potrivit art. 22 alin. (1) din Ordonanţă.

CAPITOLUL III

Prefinanţarea

ART. 13

(1) Transferul sumelor reprezent.nd prefinanţarea solicitată de beneficiari pentru

cheltuielile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Ordonanţă, conform

contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se realizează cu condiţia .ndeplinirii

cumulative a următoarelor cerinţe:

a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanţare, pentru

fiecare tranşă, care cuprinde: tipul/tipurile de cheltuieli pentru care se acordă prefinanţarea

şi perioada pentru care se solicită, liderul de parteneriat/partenerii care trebuie să

efectueze respectivele cheltuieli, precum şi suma solicitată;

b) anexarea statelor estimative de plată pentru cheltuielile salariale, centralizatoarelor

estimative pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi/sau onorariilor sau a

deconturilor estimative aferente deplasărilor interne/externe;

c) existenţa conturilor deschise, pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat pentru

activităţile proprii/partenerilor unde trebuie virate sumele aferente prefinanţării, conform

activităţilor asumate .n contractul/decizia/ordinul de finanţare.

(2) Prefinanţarea se acordă at.t din fonduri europene, c.t şi din cofinanţarea publică

asigurată din bugetul de stat corespunzător cotelor stabilite prin contractul/decizia/ordinul

de finanţare.

(3) Contribuţia proprie se suportă din bugetul propriu al beneficiarului/liderului de

parteneriat/partenerului şi se reflectă .n cererea de rambursare aferentă prefinanţării.

ART. 14

(1) Prefinanţarea se acordă .n tranşe, fiecare tranşă acoperind contravaloarea

cheltuielilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Ordonanţă, pentru o perioadă de maximum 3

luni, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranşă să depăşească durata

contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

(2) Solicitările privind acordarea tranşelor de prefinanţare, cu excepţia primei solicitări,

includ obligatoriu, pe l.ngă informaţiile prevăzute la art. 13, sumele rambursabile rămase

necheltuite din fonduri europene şi cofinanţare publică asigurată de la bugetul de stat şi

neincluse .n cererea/cererile de rambursare aferentă/aferente tranşei anterioare de

prefinanţare.

(3) Suma efectiv transferată de către unităţile de plată aferentă fiecărei solicitări de

tranşă de prefinanţare, cu excepţia celei aferente primei tranşe, reprezintă diferenţa dintre

cuantumul estimat al cheltuielilor rambursabile pentru care se acordă tranşa solicitată şi

suma cheltuielilor rambursabile rămasă neutilizată, .n conturile beneficiarului/liderului de

parteneriat/partenerilor, din tranşa anterioară şi/sau suma cheltuielilor neeligibile

constatate ulterior acordării tranşei anterioare, după caz.

ART. 15

(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligaţia depunerii, .n termen de maximum 10

zile calendaristice de la expirarea termenului pentru care s-a acordat tranşa de

prefinanţare, a unei cereri de rambursare prin care se justifică utilizarea prefinanţării de

către beneficiar/liderul de parteneriat şi parteneri, după caz, transferate de către

autoritatea de management, precum şi a contribuţiei proprii aferente cheltuielilor eligibile

incluse .n documentele justificative anexate cererii de rambursare.

(2) Autorităţile de management au obligaţia recuperării prefinanţării din cererile de

rambursare transmise conform alin. (1), corespunzător surselor de finanţare din care

aceasta a fost acordată, conform prevederilor art. 13 alin. (2).

(3) Autorităţile de management au obligaţia recuperării .ntregii sume acordate ca tranşă

de prefinanţare şi nejustificată .n cazul .n care beneficiarul/liderul de parteneriat nu depune

cerere de rambursare .n termenul prevăzut la alin. (1) şi propune rezilierea

contractului/deciziei/ordinului de prefinanţare.

(4) Pentru a putea beneficia de prefinanţare, beneficiarii/liderii de parteneriat pentru

activităţile proprii/partenerii, alţii dec.t instituţii publice, au obligaţia să deschidă un cont

dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării şi efectuarea cheltuielilor pentru care a fost

solicitată aceasta.

(5) Sumele primite ca prefinanţare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi

efectuate din contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit reglementărilor .n vigoare, pot fi

transferate de către beneficiari/parteneri .n conturi deschise la bănci comerciale, cu

condiţia efectuării cheltuielilor respective .n termen de maximum 3 zile lucrătoare de la

data efectuării transferului.

(6) Suma reprezent.nd dob.nda netă, respectiv diferenţa dintre dob.nda brută

acumulată .n conturile prevăzute la alin. (5) şi art. 13 alin. (1) lit. c), corespunzătoare

sumelor de prefinanţare rămase disponibile .n conturi, şi valoarea cumulată a impozitelor

aferente dob.nzii şi a comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează autorităţii

de management şi se virează .n contul indicat de aceasta .n notificarea privind acordarea

prefinanţării, cel t.rziu .nainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.

(7) .n cazul .n care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul nu efectuează

viramentul sau sunt identificate neconcordanţe .ntre sumele virate conform alin. (6) şi

sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea

de management are obligaţia de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă

fondurilor europene şi cofinanţării publice asigurate din bugetul de stat, cel t.rziu la

cererea de rambursare finală.

(8) Prefinanţarea acordată beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor care au

calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, precum şi beneficiarilor/liderilor de

parteneriat/partenerilor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate

parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor

speciale, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se utilizează .n anul următor cu

aceeaşi destinaţie.

ART. 16

Sumele aferente fondurilor europene rezultate din operaţiunile prevăzute la art. 15 alin.

(6) şi (7) se utilizează pentru continuarea finanţării programului operaţional, iar sumele

aferente cofinanţării publice rezultate din operaţiunile prevăzute la art. 15 alin. (6) sunt

virate lunar de autoritatea de management .n contul de venit al bugetului de stat.

CAPITOLUL IV

Mecanismul decontării cererilor de plată

ART. 17

(1) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarii/liderii de

parteneriate/partenerii, alţii dec.t cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din Ordonanţă, au obligaţia de

a-şi plăti integral contribuţia proprie aferentă facturilor incluse .n cererea de plată anterior

depunerii acestora.

(2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanţate

din fonduri europene, alţii dec.t cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) – (4) şi (6) din Ordonanţă.

(3) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică inclusiv proiectelor implementate

.n parteneriat.

(4) .n aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Ordonanţă, .n cadrul proiectelor

implementate .n parteneriat, liderii de parteneriat, instituţii publice prevăzute la art. 6 alin.

(1) – (4) din Ordonanţă, depun cereri de plată, doar .n numele partenerilor lor, cu condiţia

ca aceşti parteneri să nu se .ncadreze .n prevederile art. 6 alin. (1) – (4) din Ordonanţă.

ART. 18

(1) Beneficiarii pot depune cereri de plată care să conţină facturi pentru livrarea

bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, facturi de avans acordat

contractorilor .n conformitate cu clauzele prevăzute .n contractele aferente proiectelor

implementate.

(2) Pentru proiectele implementate .n parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere

de plată aferentă facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor

recepţionate, facturi de avans .n conformitate cu clauzele prevăzute .n contractele de

achiziţii aferente proiectelor implementate, at.t .n nume propriu, c.t şi .n numele

partenerilor.

(3) După efectuarea verificărilor cererii de plată, autoritatea de management virează

beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile .n termen de 3 zile lucrătoare de la

momentul la care aceasta dispune de resurse .n conturile sale, .ntr-un cont distinct de

disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art. 17 alin. (2) la unităţile teritoriale

ale Trezoreriei Statului. .n vederea asigurării unui management financiar riguros, .n situaţia

.n care nu există posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecţii din cereri de

rambursare, autoritatea de management diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile

din cererile de plată, .n aceste situaţii beneficiarul suport.nd din surse proprii valoarea

acestor sume.

(4) .n cazul proiectelor implementate .n parteneriat, după efectuarea verificărilor cererii

de plată, autoritatea de management virează liderului de parteneriat pentru activităţile

proprii şi/sau partenerilor contravaloarea cheltuielilor rambursabile .n termen de 3 zile

lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse .n conturile sale, .ntr-un

cont distinct de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului, nepurtător de

dob.ndă. .n vederea asigurării unui management financiar riguros, .n situaţia .n care nu

există posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecţii din cereri de

rambursare, autoritatea de management diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile

din cererile de plată, .n aceste situaţii, beneficiarul suport.nd din surse proprii valoarea

acestor sume.

(5) .n ziua următoare efectuării virării, autoritatea de management/organismele

intermediare va/vor transmite beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor o notificare,

.ntocmită distinct pe numele fiecăruia dintre aceştia.

(6) Notificarea prevăzută la alin. (5) trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente,

potrivit modelului prevăzut .n Formularul nr. 3 – Notificare aferentă cererii de plată,

prevăzut .n anexa nr. 3:

a) numărul şi data facturilor şi ale facturilor de avans;

b) codul de identificare fiscală şi denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de

servicii/executanţilor de lucrări;

c) suma cheltuielilor eligibile aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care

trebuie să fie plătite de beneficiar/lider de parteneriat/partener din suma primită detaliată

pe cheltuiala eligibilă şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente .ntregii

cheltuieli eligibile;

d) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să fie plătite de

beneficiar din contribuţia acestuia, detaliată pe contribuţia proprie eligibilă şi alte cheltuieli

dec.t cele eligibile;

e) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN şi codul de identificare fiscală al

ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management .n care unităţile Trezoreriei

Statului vor restitui sumele, .n situaţia .n care nu au fost respectate prevederile legale.

(7) O copie a notificării transmise beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor se

depune de aceştia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care .şi are deschise

conturile.

(8) .n notificările transmise beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevăzuţi la

art. 17 alin. (1), rubricile aferente sumelor care trebuie să se plătească de către

beneficiari/liderii de parteneriat/parteneri din contribuţia proprie a acestora se completează

cu „zero”.

(9) .n situaţia .n care pentru plăţile care urmează a fi efectuate din sumele .ncasate

potrivit prevederilor alin. (3) nu au fost aprobate credite .n bugetele locale, ordonatorii de

credite au obligaţia de a majora bugetele locale cu sumele respective, .n condiţiile art. 82

din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. .n aceleaşi condiţii vor fi

majorate şi bugetele instituţiilor publice locale, după caz, finanţate .n condiţiile art. 67 alin.

(1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii prevăzuţi la art. 17 alin. (2) şi (3)

prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură .n parte, ordine

de plată .ntocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. c), pentru suma totală

virată de către autoritatea de management şi, respectiv, ordine de plată .ntocmite distinct

pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. d) pentru suma achitată din contribuţia proprie,

cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 17 alin. (1). La rubrica „Reprezent.nd” din

ordinele de plată se vor .nscrie obligatoriu informaţii legate de numărul şi data facturii care

se achită.

(11) Operaţiunile prevăzute la alin. (9) şi (10) se efectuează de către beneficiari/lideri de

parteneriat/parteneri .n termen de maximum 5 zile lucrătoare de la .ncasarea sumelor .n

contul prevăzut la alin. (3) şi (4).

(12) Plăţile dispuse de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri se efectuează numai

pentru facturile .nscrise .n notificarea transmisă potrivit alin. (5), cuprinz.nd cel puţin

elementele prevăzute la alin. (6).

(13) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (10), unităţile Trezoreriei

Statului verifică, .n cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (6), după caz,

următoarele:

a) .ncadrarea .n prevederile bugetare aprobate;

b) existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;

c) concordanţa dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală şi suma

.nscrisă .n notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru

documentele justificative de tip factură;

d) concordanţa dintre numărul şi data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, .nscrise .n

notificare, cu cele .nscrise .n rubrica „Reprezent.nd” din ordinul de plată;

e) dacă suma din ordinele de plată .ntocmite potrivit alin. (10) este egală cu suma

.nscrisă .n notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (6), pentru fiecare factură .n

parte;

f) dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea

prevăzută la alin. (5).

(14) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (13), unităţile Trezoreriei Statului

virează suma totală primită de la autorităţile de management din contul deschis pe numele

beneficiarului/partenerului/liderului de parteneriat potrivit alin. (3) şi (4) .n contul

corespunzător de venituri ale bugetelor instituţiilor publice beneficiare „Sume primite .n

cadrul mecanismului decontării cererilor de plată” sau .n contul de disponibilităţi pe care

beneficiarii/partenerii/liderii de parteneriat .n calitate de beneficiari, alţii dec.t cei prevăzuţi

la art. 6 şi 7 din Ordonanţă, au obligaţia să .l deschidă la unitatea Trezoreriei Statului .n

raza căreia sunt .nregistraţi fiscal.

(15) Operaţiunile prevăzute la alin. (10) şi (14) se efectuează la nivelul unităţilor

Trezoreriei Statului .n aceeaşi zi .n care s-au primit ordinele de plată de la beneficiarul

unic/liderul de parteneriat/partener.

(16) .n cazul .n care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin.

(10) pentru toată suma prevăzută .n notificare, .n termenul prevăzut la alin. (11), sau

documentele de plată nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (13), unităţile Trezoreriei

Statului restituie integral .n conturile autorităţilor de management sumele primite de

acestea din contul prevăzut la alin. (3) sau (4), după caz.

(17) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) – (16), .n cazul plăţilor efectuate .n valută

către furnizorii externi, ne.nregistraţi fiscal .n Rom.nia, .n cadrul proiectelor,

beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii care primesc sume conform alin. (3) şi (4)

transferă sumele .ncasate, aferente acestor plăţi, .ntr-un cont propriu deschis la o instituţie

bancară, .n vederea efectuării plăţilor .n valută, .n termen de maximum 5 zile lucrătoare de

la primirea sumelor potrivit alin. (3) şi (4). Costurile aferente efectuării plăţilor .n valută vor

fi suportate de beneficiari/partener/liderii de parteneriat din bugetul propriu.

(18) .n cazul plăţilor prevăzute la alin. (17), .n notificarea prevăzută la alin. (5), la rubrica

„Denumire furnizor” şi „Cod de identificare fiscală al furnizorului” se vor completa datele

beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor pentru care s-a .ntocmit notificarea.

(19) .n termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data .ncasării sumelor virate de

către autoritatea de management, beneficiarii/liderii de parteneriat au obligaţia de a

depune cererea de rambursare, .n care sunt incluse integral sumele din facturile decontate

prin cererea de plată.

(20) Autorităţile de management autorizează, potrivit prevederilor legale ale Uniunii

Europene şi naţionale, cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin.

(19) şi notifică beneficiarii, evidenţiind distinct sumele aferente fondurilor europene şi

sumele reprezent.nd cofinanţare publică asigurată din bugetul de stat.

(21) Beneficiarii prevăzuţi la art. 17 alin. (2), care au fost notificaţi potrivit alin. (20), vor

proceda .n cel mult 5 zile lucrătoare, dar nu mai t.rziu de data de 20 decembrie, pentru

anul respectiv, la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea

sumelor primite de la autorităţile de management .n baza cererilor de plată la

subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea

sumelor evidenţiate la subdiviziunea de venituri „Sume primite .n cadrul mecanismului

decontării cererilor de plată”.

ART. 19

(1) Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 18 alin. (19) se deduc sumele

virate pe baza cererii de plată.

(2) Sumele virate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor pe baza cererilor de

plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie dec.t cea pentru care au fost acordate.

(3) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale

a sumelor virate .n cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de

rambursare utilizarea acestora.

(4) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii sunt responsabili de utilizarea sumelor

potrivit destinaţiilor, precum şi de restituirea fondurilor virate .n cazul .n care aceştia nu

justifică utilizarea lor.

ART. 20

(1) Pentru sumele virate şi nejustificate prin cereri de rambursare, autorităţile de

management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor .n termen de 5 zile

lucrătoare obligaţia restituirii acestora.

(2) .n cazul .n care, .n urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată,

autoritatea de management constată că valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică dec.t

valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, autoritatea de management

transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare privind suma

cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită de aceştia.

(3) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) şi la art. 19 alin. (3) nu poate

depăşi 5 zile de la data primirii notificărilor prevăzute la alin. (1) şi (2).

ART. 21

(1) Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 20

alin. (2), se efectuează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute .n obţinerea şi

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi

completările ulterioare.

(2) Dob.nda prevăzută la art. 16 alin. (13) din Ordonanţă, aferentă fondurilor europene,

se utilizează pentru continuarea finanţării programului operaţional, iar dob.nda aferentă

cofinanţării publice de la bugetul de stat reprezintă venit la bugetul de stat şi se virează .n

contul .Alte venituri din dob.nzi..

CAPITOLUL V

Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor

operaţionale

ART. 22

Organismele intermediare cărora li s-a delegat de către autorităţile de management faza

de angajare şi/sau de lichidare a cheltuielilor, conform art. 24 din Ordonanţă, precum şi

autorităţile de management au obligaţia să respecte prevederile specifice prezentului

capitol.

ART. 23

.n cazul .n care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte

din operaţiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor se efectuează următoarele

operaţiuni:

a) organismul intermediar .ntocmeşte lista proiectelor selectate, conform Formularului nr.

4 – Lista proiectelor selectate, prevăzut .n anexa nr. 4, şi o transmite autorităţii de

management;

b) autoritatea de management completează, pe baza listei transmise de organismul

intermediar, Formularul nr. 5 – Propunere de angajare, prevăzut .n anexa nr. 5, cu suma

propusă a fi angajată, .n limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi

angajate din creditele de angajament reflectate .n anexă la bugetul propriu, conform art. 4

alin. (1). Formularul nr. 5 – Propunere de angajare este supus vizei de control financiar

preventiv propriu şi, ulterior, aprobat de către ordonatorul principal de credite .mpreună cu

Formularul nr. 4 – Lista proiectelor selectate;

c) autoritatea de management transmite organismului intermediar o copie a Formularului

nr. 4 – Lista proiectelor selectate, vizat ca listă de proiecte aprobate, .n vederea semnării

angajamentelor legale individuale, respectiv a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare

cu beneficiarii;

d) organismul intermediar semnează contractele/deciziile/ordinele de finanţare supuse

anterior vizei de control financiar preventiv propriu şi .ntocmeşte lista cu acestea, pe care

o transmite autorităţii de management, conform Formularului nr. 6 – Lista

contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, prevăzut .n anexa nr. 6;

e) autoritatea de management .nregistrează .n contabilitatea proprie angajamentele

legale;

f) .n cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar,

autoritatea de management are obligaţia verificării .ncadrării valorii

contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare semnate cu beneficiarii .n valoarea listei de

proiecte aprobate de autoritatea de management, respectiv Formularul nr. 4 – Lista

proiectelor selectate.

ART. 24

.n cazul .n care autoritatea de management a delegat organismului intermediar .ntreaga

fază de angajare a cheltuielilor se efectuează următoarele operaţiuni:

a) autoritatea de management comunică organismului intermediar limita creditelor de

angajament .n cadrul căreia acesta poate semna angajamente legale, av.nd .n vedere

limita creditelor de angajament reflectate .n anexă la bugetul ordonatorului principal de

credite cu rol de autoritate de management, conform art. 4 alin. (1);

b) organismul intermediar .ntocmeşte Formularul nr. 4 – Lista proiectelor selectate şi

completează Formularul nr. 5 – Propunere de angajare cu suma propusă a fi angajată .n

limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate .n limita la lit. a).

Formularul nr. 5 – Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv

propriu şi, ulterior, aprobat de către conducătorul organismului intermediar .mpreună cu

Formularul nr. 4 – Lista proiectelor selectate;

c) organismul intermediar semnează contractele/deciziile/ordinele de finanţare supuse

anterior vizei de control financiar preventiv propriu, pe baza Formularului nr. 4 – Lista

proiectelor selectate;

d) organismul intermediar transmite autorităţii de management o copie a Formularului 5 –

Propunere de angajare şi a Formularului nr. 6 – Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de

finanţare, .n vederea .nregistrării .n contabilitatea proprie a angajamentelor legale;

e) .n cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar,

autoritatea de management are obligaţia verificării .ncadrării valorii

contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare semnate cu beneficiarii .n limita creditelor de

angajament prevăzute la lit. a).

ART. 25

.n cazul .n care faza de angajare a cheltuielilor nu se deleagă unui organism intermediar,

autoritatea de management efectuează următoarele operaţiuni:

a) .ntocmeşte lista cu proiectele selectate, respectiv Formularul nr. 4 – Lista proiectelor

selectate, şi completează Formularul nr. 5 – Propunere de angajare cu suma propusă a fi

angajată .n limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din

creditele de angajament prevăzute .n anexă la bugetul propriu, conform art. 4 alin. (1).

Formularul nr. 5 – Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv

propriu şi, ulterior, este aprobat de către ordonatorul principal de credite;

b) semnează contractele/deciziile/ordinele de finanţare cu beneficiarii pe baza

Formularului nr. 4 – Lista proiectelor selectate, contractele/deciziile/ordinele de finanţare

supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;

c) .nregistrează .n contabilitatea proprie angajamentele legale.

ART. 26

Formularul nr. 5 – Propunere de angajare poate fi completat şi .n cazul .n care

autoritatea de management/organismul intermediar realizează propuneri de angajare

pentru fiecare proiect selectat.

ART. 27

(1) .n vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanţare şi plată, autorităţile de

management rezervă, .n prima lună a anului bugetar, .n totalitate, creditele bugetare

prevăzute, conform prevederilor art. 4 alin. (1), .n anexa la bugetul ordonatorului principal

de credite cu rol de autoritate de management, complet.nd Formularul nr. 7 – Angajament

bugetar global, prevăzut .n anexa nr. 7.

(2) .n cazul .n care valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar,

prevederile alin. (1) se aplică .n luna .n care a intervenit modificarea respectivă.

ART. 28

.n cazul .n care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte

din operaţiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, se efectuează următoarele

operaţiuni:

a) organismul intermediar verifică existenţa cererilor de rambursare/prefinanţare, precum

şi a documentelor justificative anexate, primite de la beneficiari, conform prevederilor din

contractele/deciziile/ordinele de finanţare;

b) .n cazul .n care se confirmă corectitudinea documentelor verificate, organismul

intermediar:

1. acordă viza „Bun de plată”, dacă această operaţiune a fost delegată prin acordul de

delegare, şi transmite autorităţii de management documentele .ntocmite conform

procedurilor interne, .n vederea .nregistrării .n contabilitate şi a parcurgerii fazelor de

ordonanţare şi plată a cheltuielilor;

2. transmite autorităţii de management documentele .ntocmite conform procedurilor

interne, .n vederea continuării fazei de lichidare prin acordarea vizei „Bun de plată”

conform procedurilor interne, a .nregistrării .n contabilitate şi a parcurgerii fazelor de

ordonanţare şi plată a cheltuielilor.

ART. 29

.n cazul .n care nicio parte din operaţiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a

fost delegată organismului intermediar, autoritatea de management are responsabilitatea

realizării operaţiunilor prevăzute la art. 28.

ART. 30

(1) Ordonanţarea cheltuielilor se face la nivelul autorităţii de management, folosind

Formularul nr. 8 – Ordonanţare de plată, prevăzut .n anexa nr. 8, .n limita creditelor

bugetare aprobate pentru cota-parte de cheltuieli aferentă contribuţiei publice naţionale şi

.n limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli

aferentă fondurilor europene.

(2) .n cazul .n care ordonanţarea se face pentru mai multe cereri de

plată/rambursare/prefinanţare, Formularul nr. 8 – Ordonanţare de plată va fi .nsoţit de o

anexă, conform Formularului nr. 9 – Anexă la ordonanţarea de plată, prevăzut .n anexa nr.

9, care trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare completării ordinelor de plată.

(3) Formularul nr. 8 – Ordonanţare de plată se completează separat pentru fiecare tip de

plată, respectiv pentru cerere de plată/rambursare/prefinanţare plătite de beneficiari.

ART. 31

Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management are obligaţia

preluării .n situaţiile financiare proprii, .ntocmite .n conformitate cu reglementările .n

vigoare .n domeniul contabilităţii, a operaţiunilor .nregistrate .n sistemul contabil al

autorităţii de management.

ART. 32

(1) .n vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autorităţilor

de management şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate .n cadrul

programelor operaţionale, beneficiarii au obligaţia transmiterii lunare, p.nă la date de 20 a

lunii curente, a Formularului nr. 10 – Notificare cu privire la reconcilierea contabilă,

prevăzut .n anexa nr. 10, din care să rezulte sumele primite de la autorităţile de

management şi cele plătite acestora, conform prevederilor din

contractele/deciziile/ordinele de finanţare.

(2) Autoritatea de management are obligaţia efectuării reconcilierii .ntre .nregistrările

contabile privind debitele şi registrul debitorilor, existente la nivelul acesteia.

(3) Autoritatea de management are obligaţia efectuării reconcilierii .ntre .nregistrările

contabile şi .nregistrările din SMIS 2014+ aferente operaţiunilor derulate la nivelul

acesteia.

CAPITOLUL VI

Prevederi specifice proiectelor implementate .n parteneriat

ART. 33

Liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect .n conformitate cu prevederile art. 28

din Ordonanţă este responsabil cu asigurarea implementării proiectului şi a respectării

tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare .ncheiat cu autoritatea de

management/organismul intermediar, precum şi cu respectarea prevederilor prezentelor

norme metodologice.

ART. 34

(1) Termenii, condiţiile şi responsabilităţile părţilor privind implementarea proiectului sunt

stabilite prin acordul de parteneriat .ncheiat .ntre lider şi parteneri.

(2) Acordul de parteneriat este supus legislaţiei din Rom.nia şi se .ncheie p.nă cel

t.rziu la semnarea contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

(3) Acordul de parteneriat este parte integrantă a contractului/deciziei/ordinului de

finanţare.

(4) Acordul de parteneriat cuprinde obligatoriu următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale liderului de parteneriat şi partenerilor;

b) descrierea activităţilor aflate .n responsabilitatea fiecărui partener, respectiv a liderului

de parteneriat;

c) valoarea estimată a fiecărei activităţi, defalcată pentru fiecare partener, respectiv

pentru liderul de parteneriat;

d) conturile bancare deschise pe numele liderului de parteneriat pentru activităţile proprii

şi conturile deschise pe numele partenerilor, .n care se efectuează transferurile sumelor

reprezent.nd prefinanţare/plată/rambursare, de către unităţile de plată;

e) contribuţia financiară proprie a fiecărui partener la implementarea proiectului;

f) prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părţi privind recuperarea cheltuielilor

afectate de nereguli aferente activităţilor proprii din cadrul proiectului.

(5) Autorităţile de management au obligaţia stabilirii, prin ghidurile aferente operaţiunilor

finanţate din fonduri europene, informaţiilor suplimentare necesare a fi cuprinse .n

acordurile de parteneriat, precum şi tipurile de activităţi care nu pot fi implementate de

parteneri.

(6) Alegerea partenerilor este .n exclusivitate de competenţa

autorităţii/instituţiei/organizaţiei care are calitatea de lider al parteneriatului, .n cazul .n care

aceasta iniţiază stabilirea parteneriatului.

(7) Autorităţile/instituţiile finanţate din fonduri publice au obligaţia de a face publică

intenţia de a stabili un parteneriat cu entităţi private .n vederea implementării unui proiect

finanţat din fonduri europene, menţion.nd totodată principalele activităţi ale proiectului,

bugetul, precum şi condiţiile minime pe care trebuie să le .ndeplinească partenerii.

(8) Procedura privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 29 alin.

(1) din Ordonanţă, se consideră .ndeplinită numai dacă liderul face dovada .ndeplinirii

prevederilor alin. (7) prin intermediul canalelor media cu acoperire naţională şi

internaţională şi prin internet şi demonstrează, prin elaborarea unui raport, că .n selecţia

partenerului/partenerilor a respectat următoarele condiţii:

a) a selectat una sau mai multe dintre entităţile private care au răspuns anunţului public

.n baza unor criterii transparente;

b) organizaţia/organizaţiile selectate are/au domenii de activitate .n concordanţă cu

obiectivele specifice ale proiectului;

c) .n procesul de selecţie al partenerului/partenerilor s-a respectat principiul utilizării

eficiente a fondurilor publice.

(9) Autorităţile de management pot stabili, prin ghidurile aferente operaţiunilor finanţate

din fonduri europene, .n aplicarea art. 29 din Ordonanţă, metodologii/proceduri de

evaluare şi selecţie a partenerilor din sectorul privat de către entităţile finanţate din fonduri

publice.

ART. 35

(1) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de

prefinanţare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor

contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

(2) .n cazul proiectelor implementate .n parteneriat, liderul de parteneriat pentru

activităţile proprii şi partenerii au obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare .n

vederea primirii de la autoritatea de management at.t a sumelor aferente rambursării

cheltuielilor eligibile efectuate, la nivelul proiectului, c.t şi a sumelor reprezent.nd

prefinanţare sau cele aferente cererilor de plată, după caz.

(3) .n aplicarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanţă, liderii de parteneriat, instituţii

publice prevăzute la art. 6 alin. (1) – (4) din Ordonanţă, solicită acordarea de prefinanţare

doar .n numele partenerilor lor, cu condiţia ca aceşti parteneri să nu se .ncadreze .n

prevederile art. 6 alin. (1) – (4) din Ordonanţă.

(4) Sumele necesare desfăşurării activităţilor proprii .n cadrul proiectului, care se

derulează prin unităţile Trezoreriei Statului, sunt gestionate de lider şi parteneri prin

conturile corespunzătoare prevăzute la art. 39.

ART. 36

Pentru neregulile identificate .n cadrul proiectelor implementate .n parteneriat, notificările

şi titlurile de creanţă se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat

cheltuielile afectate de nereguli, conform acordului de parteneriat.

CAPITOLUL VII

Conturile aferente derulării fondurilor europene şi a contribuţiei publice naţionale

totale

ART. 37

(1) .n vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea programelor

operaţionale, reglementate prin Ordonanţă, se deschid conturi distincte la Trezoreria

Statului.

(2) Pe numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se

deschid la Trezoreria Operativă Centrală pentru derularea operaţiunilor financiare

determinate de utilizarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020,

gestionate de Autoritatea de certificare, următoarele conturi de disponibilităţi:

a) 57.07.01.60 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea

programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”;

b) 57.07.01.61 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea

programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul

operaţional .Asistenţa tehnică. 2014 – 2020″;

c) 57.07.01.62 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea

programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul

operaţional .Competitivitate. 2014 – 2020″;

d) 57.07.01.63 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea

programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul

operaţional .Capital uman. 2014 – 2020″;

e) 57.07.01.64 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea

programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul

operaţional .Capacitate administrativă. 2014 – 2020″;

f) 57.07.01.65 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea

programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul

operaţional .Regional. 2014 – 2020″;

g) 57.07.01.66 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea

programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul

operaţional .Infrastructura mare. 2014 – 2020″;

h) 57.07.01.67 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea

programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul

operaţional .Ajutorarea persoanelor defavorizate. 2014 – 2020″.

(3) Pe numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se

deschid la Trezoreria Operativă Centrală pentru derularea operaţiunilor financiare

prevăzute la art. 5 şi 10 din Ordonanţă următoarele conturi de disponibilităţi gestionate de

Autoritatea de certificare:

a) 57.07.03.60 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din

bugetul MFP – Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru

perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

40/2015, cu modificările ulterioare”;

b) 57.07.03.61 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din

bugetul MFP – Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru

perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional .Asistenţa tehnică. 2014 –

2020″;

c) 57.07.03.62 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din

bugetul MFP – Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru

perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional .Competitivitate. 2014 – 2020″;

d) 57.07.03.63 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din

bugetul MFP – Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru

perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional .Capital uman. 2014 – 2020″;

e) 57.07.03.64 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din

bugetul MFP – Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru

perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional .Capacitate administrativă.

2014 – 2020″;

f) 57.07.03.65 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din

bugetul MFP – Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru

perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional .Regional. 2014 – 2020″;

g) 57.07.03.66 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din

bugetul MFP – Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru

perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional .Infrastructura mare. 2014 –

2020″;

h) 57.07.03.67 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din

bugetul MFP – Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru

perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional .Ajutorarea persoanelor

defavorizate. 2014 – 2020″.

(4) Pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management

se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti,

pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de finanţarea programelor

operaţionale din fonduri externe nerambursabile, din bugetul Ministerului Finanţelor

Publice – Acţiuni generale şi din venituri din privatizare următoarele conturi de

disponibilităţi:

a) 57.07.06.61 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul

de stat pentru prefinanţare/indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri

din privatizare pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional

.Asistenţă tehnică. 2014 – 2020;

b) 57.07.06.62 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul

de stat pentru prefinanţare/indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri

din privatizare pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional

.Competitivitate. 2014 – 2020″;

c) 57.07.06.63 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul

de stat pentru prefinanţare/indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri

din privatizare pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional

.Capital uman. 2014 – 2020″;

d) 57.07.06.64 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul

de stat pentru prefinanţare/indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri

din privatizare pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional

.Capacitate administrativă. 2014 – 2020″;

e) 57.07.06.65 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul

de stat pentru prefinanţare/indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri

din privatizare pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional

.Regional. 2014 – 2020″;

f) 57.07.06.66 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul

de stat pentru prefinanţare/indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri

din privatizare pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional

.Infrastructură mare. 2014 – 2020″;

g) 57.07.06.67 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul

de stat pentru prefinanţare/indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri

din privatizare pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional

.Ajutorarea persoanelor defavorizate. 2014 – 2020″.

(5) Pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management

se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti

următoarele conturi de disponibilităţi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate

de recuperarea unor sume aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli .n cadrul

proiectelor finanţate din fonduri europene, cu detaliere pe programe operaţionale:

a) 57.07.05.61 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate

din nereguli pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional .Asistenţă

tehnică. 2014 – 2020″;

b) 57.07.05.62 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate

din nereguli pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional

.Competitivitate. 2014 – 2020″;

c) 57.07.05.63 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate

din nereguli pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional .Capital

uman. 2014 – 2020″;

d) 57.07.05.64 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate

din nereguli pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional .Capacitate

administrativă. 2014 – 2020″;

e) 57.07.05.65 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate

din nereguli pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional .Regional.

2014 – 2020″;

f) 57.07.05.66 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din

nereguli pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional .Infrastructură

mare. 2014 – 2020″;

g) 57.07.05.67 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate

din nereguli pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare – Programul operaţional .Ajutorarea

persoanelor defavorizate. 2014 – 2020″.

(6) Pentru gestionarea sumelor prevăzute la art. 9 din Ordonanţă, pe numele

ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se deschide la

Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti contul 01 „Credite

bugetare deschise şi repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul de

stat” şi respectiv contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat”, cu

detaliere potrivit clasificaţiei bugetare. Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi

de management efectuează .n limita creditelor bugetare deschise şi repartizate, plăţi către

beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri din contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale

bugetului de stat” deschis pe numele acestora la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate

Publică a Municipiului Bucureşti.

(7) Pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute la art. 10 din Ordonanţă, se deschid credite

bugetare din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, .n limita cărora se

dispun plăţi din contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat” .n contul

de disponibil prevăzut la alin. (3) lit. a).

(8) .n cadrul contului sintetic 57 „Disponibil pentru finanţarea obiectivelor pentru

perioada de programare 2014 – 2020″ pot fi deschise şi alte conturi analitice dec.t cele

prevăzute la alin. (1) – (5), prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi ministrului

finanţelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru

perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

40/2015, cu modificările ulterioare.

ART. 38

(1) Sumele reprezent.nd prefinanţare şi rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate se

gestionează de către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri, care au calitatea de instituţii

publice, prin conturi de venituri bugetare ale bugetelor din care aceştia sunt finanţaţi,

deschise la solicitarea acestora, la unităţile Trezoreriei Statului, pe codurile de identificare

fiscală ale instituţiilor publice respective. .n cazul beneficiarilor/liderilor de

parteneriat/partenerilor, care au calitatea de instituţii publice finanţate integral din bugetele

ordonatorilor de credite ai bugetului local, sumele se .ncasează .n conturile de venituri

bugetare codificate cu codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor de credite ai

bugetului local .n care au fost aprobate sumele aferente finanţării valorii totale a proiectelor

acestor entităţi publice.

(2) .n cazul beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alţii dec.t cei prevăzuţi la

alin. (1), sumele reprezent.nd prefinanţare şi/sau rambursare de cheltuieli eligibile

efectuate .n scopul implementării proiectelor se .ncasează .n conturi de disponibilităţi

deschise la solicitarea acestora.

(3) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii prevăzuţi la alin. (2) pot opta pentru

deschiderea conturilor de disponibilităţi la unităţile Trezoreriei Statului sau la instituţii de

credit.

ART. 39

(1) Conturile de venituri bugetare care se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe

numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, .n calitate de instituţii publice, .n

funcţie de bugetul prin care se finanţează proiectul, inclusiv pe numele ordonatorilor

principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (2) – (4) din Ordonanţă, sunt următoarele:

a) conturile de venituri ale bugetului de stat, .n care se rambursează sumele aferente

cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

1.1. 20.A.48.01.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

1.2. 20.A.48.01.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

2. pentru Fondul social european:

2.1. 20.A.48.02.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

2.2. 20.A.48.02.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

3. pentru Fondul de coeziune:

3.1. 20.A.48.03.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

3.2. 20.A.48.03.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

4. pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane:

4.1. 20.A.48.06.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

4.2. 20.A.48.06.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

b) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, .n care se rambursează

sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

1.1. 22.A.48.01.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

1.2. 22.A.48.01.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

2. pentru Fondul social european:

2.1. 22.A.48.02.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

2.2. 22.A.48.02.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

3. pentru Fondul de coeziune:

3.1. 22.A.48.03.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

3.2. 22.A.48.03.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

c) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, .n care se rambursează

sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

1.1. 28.A.48.01.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

1.2. 28.A.48.01.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

2. pentru Fondul social european:

2.1. 28.A.48.02.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

2.2. 28.A.48.02.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

3. pentru Fondul de coeziune:

3.1. 28.A.48.03.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

3.2. 28.A.48.03.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

d) conturile de venituri ale bugetului fondului naţional de asigurări sociale de sănătate, .n

care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri

europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

1.1. 26.A.48.01.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

1.2. 26.A.48.01.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

2. pentru Fondul social european:

2.1. 26.A.48.02.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

2.2. 26.A.48.02.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

3. pentru Fondul de coeziune:

3.1. 26.A.48.03.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

3.2. 26.A.48.03.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

e) conturile de venituri ale bugetului local, .n care se virează sumele reprezent.nd

prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri

europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

1.1. 21.A.48.01.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

1.2. 21.A.48.01.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

1.3. 21.A.48.01.03 „Prefinanţare”;

2. pentru Fondul social european:

2.1. 21.A.48.02.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

2.2. 21.A.48.02.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

2.3. 21.A.48.02.03 „Prefinanţare”;

3. pentru Fondul de coeziune:

3.1. 21.A.48.03.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

3.2. 21.A.48.03.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

3.3. 21.A.48.03.03 „Prefinanţare”;

f) conturile de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri

proprii din administraţia publică centrală sau locală, .n care se virează sumele

reprezent.nd prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării

din fonduri europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională

1.1. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică

centrală

1.1.1. 20.F.48.01.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

1.1.2. 20.F.48.01.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

1.1.3 20.F.48.01.03 „Prefinanţare”;

1.2. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică

locală

1.2.1. 21.F.48.01.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

1.2.2. 21.F.48.01.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

1.2.3. 21.F.48.01.03 „Prefinanţare”;

2. pentru Fondul social european

2.1. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică

centrală

2.1.1. 20.F.48.02.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

2.1.2. 20.F.48.02.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

2.1.3. 20.F.48.02.03 „Prefinanţare”;

2.2. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică

locală

2.2.1. 21.F.48.02.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

2.2.2. 21.F.48.02.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

2.2.3. 21.F.48.02.03 „Prefinanţare”;

3. pentru Fondul de coeziune

3.1. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică

centrală

3.1.1. 20.F.48.03.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

3.1.2. 20.F.48.03.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

3.1.3. 20.F.48.03.03 „Prefinanţare”;

3.2. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică

locală

3.2.1. 21.F.48.03.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

3.2.2. 21.F.48.03.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

3.2.3. 21.F.48.03.03 „Prefinanţare”;

g) conturile de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri

proprii din administraţia publică centrală sau locală, .n care se virează sumele

reprezent.nd prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării

din fonduri europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională

1.1. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică

centrală

1.1.1. 20.G.48.01.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

1.1.2. 20.G.48.01.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”

1.1.3. 20.G.48.01.03 „Prefinanţare”;

1.2. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică

locală

1.2.1. 21.G.48.01.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

1.2.2. 21.G.48.01.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

1.2.3. 21.G.48.01.03 „Prefinanţare”;

1.3. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul „bugetul

asigurărilor pentru şomaj”

1.3.1. 28.G.48.01.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

1.3.2. 28.G.48.01.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

1.3.3. 28.G.48.01.03 „Prefinanţare”;

2. pentru Fondul social european

2.1. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică

centrală

2.1.1. 20.G.48.02.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

2.1.2. 20.G.48.02.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

2.1.3. 20.G.48.02.03 „Prefinanţare”;

2.2. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică

locală

2.2.1. 21.G.48.02.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

2.2.2. 21.G.48.02.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

2.2.3. 21.G.48.02.03 „Prefinanţare;

2.3. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul „bugetul

asigurărilor pentru şomaj”

2.3.1. 28.G.48.02.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

2.3.2. 28.G.48.02.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

2.3.3. 28.G.48.02.03 „Prefinanţare”;

3. pentru Fondul de coeziune

3.1. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică

centrală

3.1.1. 20.G.48.03.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

3.1.2. 20.G.48.03.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

3.1.3. 20.G.48.03.03 „Prefinanţare”;

3.2. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică

locală

3.2.1. 21.G.48.03.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

3.2.2. 21.G.48.03.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

3.2.3. 21.G.48.03.03 „Prefinanţare;

3.3. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul „bugetul

asigurărilor pentru şomaj”

3.3.1. 28.G.48.03.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

3.3.2. 28.G.48.03.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

3.3.3. 28.G.48.03.03 „Prefinanţare”;

h) conturile de venituri ale bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii

.nfiinţate pe l.ngă unele instituţii publice din administraţia publică centrală sau locală, .n

care se virează sumele reprezent.nd prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor

corespunzătoare finanţării din fonduri europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională

1.1. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii .nfiinţate pe l.ngă unele

instituţii publice din administraţia publică centrală

1.1.1. 20.E.48.01.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

1.1.2. 20.E.48.01.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

1.1.3. 20.E.48.01.03 „Prefinanţare”;

1.2. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii .nfiinţate pe l.ngă unele

instituţii publice din administraţia publică locală

1.2.1. 21.E.48.01.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

1.2.2. 21.E.48.01.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

1.2.3. 21.E.48.01.03 „Prefinanţare”;

2. pentru Fondul social european

2.1. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii .nfiinţate pe l.ngă unele

instituţii publice din administraţia publică centrală

2.1.1. 20.E.48.02.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

2.1.2. 20.E.48.02.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

2.1.3. 20.E.48.02.03 „Prefinanţare”;

2.2. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii .nfiinţate pe l.ngă unele

instituţii publice din administraţia publică locală

2.2.1. 21.E.48.02.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

2.2.2. 21.E.48.02.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

2.2.3. 21.E.48.02.03 „Prefinanţare”;

3. pentru Fondul de coeziune

3.1. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii .nfiinţate pe l.ngă unele

instituţii publice din administraţia publică centrală

3.1.1. 20.E.48.03.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

3.1.2. 20.E.48.03.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

3.1.3. 20.E.48.03.03 „Prefinanţare”;

3.2. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii .nfiinţate pe l.ngă unele

instituţii publice din administraţia publică locală

3.2.1. 21.E.48.03.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

3.2.2. 21.E.48.03.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”;

3.2.3. 21.E.48.03.03 „Prefinanţare”;

i) contul de venituri al bugetului local, .n care se virează sumele aferente cofinanţării de

la bugetul de stat: 21.A.42.69.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare aferente perioadei de programare 2014 – 2020″;

j) conturile de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din

venituri proprii, inclusiv activităţile finanţate din venituri proprii .nfiinţate pe l.ngă unele

instituţii publice .n care se virează sumele aferente cofinanţării de la bugetul de stat

1. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică

centrală

1.1. 20.F.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial

sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri

externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 –

2020″;

2. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică

centrală

2.1. 20.G.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial

sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri

externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 –

2020″;

3. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii .nfiinţate pe l.ngă unele instituţii

publice din administraţia publică centrală

3.1. 20.E.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial

sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri

externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 –

2020″;

4. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică

locală

4.1. 21.F.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial

sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri

externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 –

2020″;

5. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică

locală

5.1. 21.G.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial

sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri

externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 –

2020″;

6. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii .nfiinţate pe l.ngă unele instituţii

publice din administraţia publică locală

6.1. 21.E.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial

sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri

externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 –

2020″;

7. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul „bugetul

asigurărilor pentru şomaj”

7.1. 28.G.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial

sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri

externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 –

2020″.

(2) Conturile de disponibilităţi care se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe numele

beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alţii dec.t instituţii publice, sunt

următoarele:

a) 50.99.01 „Disponibil al operatorilor economici reprezent.nd prefinanţare aferentă

proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014 – 2020,

conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”;

b) 50.99.02 „Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alţii dec.t operatorii

economici, reprezent.nd prefinanţare aferentă proiectelor finanţate din fonduri europene

pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”;

c) 50.99.03 „Disponibil al operatorilor economici reprezent.nd rambursări de cheltuieli

efectuate, aferente proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de

programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu

modificările ulterioare”;

d) 50.99.04 „Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alţii dec.t operatorii

economici, reprezent.nd rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanţate

din fonduri europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”.

(3) .n cadrul contului sintetic 50.99 „Disponibil al persoanelor juridice, altele dec.t

instituţii publice, aferent proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de

programare 2014 – 2020″ pot fi deschise şi alte conturi analitice dec.t cele prevăzute la

alin. (2), prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi ministrului finanţelor publice,

pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare

2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările

ulterioare.

(4) Conturile de disponibilităţi care se deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei

Statului .n vederea aplicării mecanismului decontării cererilor de plata prevăzut la capitolul

IV sunt următoarele:

a) conturi care se deschid pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor .n

vederea .ncasării sumelor de la autorităţile de management.

1. 50.41.01 „Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică centrală aferent

mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014 – 2020,

conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”;

2. 50.41.02 „Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică locală aferent

mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014 – 2020,

conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”;

3. 50.41.06 „Disponibil al persoanelor juridice, altele dec.t instituţii publice, aferent

mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014 – 2020,

conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”;

b) contul care se deschide pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor,

alţii dec.t instituţii publice, .n care se transferă sumele din contul prevăzut la lit. a) pct. 3

este contul 50.99.05 „Disponibil al persoanelor juridice, altele dec.t instituţii publice,

aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014 –

2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”.

(5) .n cadrul contului sintetic 50.41 „Disponibil aferent mecanismului decontării cererilor

de plată pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare” pot fi deschise şi alte conturi analitice

dec.t cele prevăzute la alin. (4), prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi

ministrului finanţelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene

pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 40/2015, cu modificările ulterioare.

(6) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (1), Trezoreria Statului

eliberează extrase de cont beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz,

inclusiv ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (2) – (4) din Ordonanţă, pe

ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective. .n cazul

conturilor de venituri ale bugetului local, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe ale căror coduri de identificare fiscală

sunt deschise conturile respective, at.t pentru sumele cuvenite unităţilor/subdiviziunilor

administrativ-teritoriale, c.t şi pentru sumele cuvenite entităţilor finanţate integral din

bugetele acestora.

(7) Pentru conturile de disponibilităţi prevăzute la alin. (2) – (5), Trezoreria Statului

eliberează extrase de cont beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz.

(8) Sumele aferente fondurilor europene, virate eronat de către ordonatorii principali de

credite cu rol de autoritate de management, .n conturile de venituri ale bugetului de stat,

se restituie de către unităţile Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului de

stat .n care au fost .ncasate, .n conturile din care au fost dispuse plăţile, la cererea scrisă

a ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care au efectuat

virarea eronată, .ntocmită potrivit modelului din Formularul nr. 11 – Cerere de restituire, din

anexa nr. 11 a sumelor virate eronat .n conturile de venituri ale bugetului de stat de către

ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management. Răspunderea privind

sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat .n care s-a efectuat

plata eronată revine exclusiv ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de

management care solicită restituirea.

(9) Sumele care pot fi restituite cu respectarea prevederilor alin. (8) sunt următoarele:

a) sume virate la subdiviziunile corespunzătoare din cadrul capitolului de venituri ale

bugetului de stat 48.01 „Sume primite de la UE/alţi donatori .n contul plăţilor efectuate şi

prefinanţări aferente cadrului financiar 2014 – 2020″, codificate eronat cu codul de

identificare fiscală al altor beneficiari dec.t cei cărora li se cuvin sumele sau cu codul de

identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468;

b) sumele virate eronat la alte subdiviziuni de venituri ale bugetului de stat, altele dec.t

cele prevăzute la lit. a), codificate cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei

Statului 8609468.

CAPITOLUL VIII

Fluxurile financiare aplicabile implementării proiectelor .n cadrul Mecanismului

pentru Interconectarea Europei (CEF)

ART. 40

(1) .n bugetul Ministerului Fondurilor Europene pentru finanţarea proiectelor .n cadrul

Mecanismului pentru Interconectarea Europei ai căror beneficiari sunt operatori economici

cu capital de stat, se cuprind:

a) sumele necesare cofinanţării publice naţionale, corespunzătoare valorii totale a

costurilor eligibile la nivel de proiect, stabilită conform acordurilor/deciziilor de finanţare;

b) sumele necesare plăţii taxei pe valoare adăugată neeligibilă;

c) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor considerate neeligibile de către

Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (INEA), altele dec.t cele prevăzute la lit. b),

stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanţare;

d) contravaloarea sumelor aferente contribuţiei UE, care .n conformitate cu prevederile

acordurilor/deciziilor de finanţare se rambursează după finalizarea proiectului.

(2) .n vederea cuprinderii .n buget a sumelor prevăzute la alin. (1), beneficiarii

proiectelor finanţate .n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei au obligaţia să

transmită Ministerului Fondurilor Europene Formularul nr. 12 – Fişă proiect CEF, din anexa

nr. 12, finanţat .n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei.

(3) .n scopul asigurării informaţiilor necesare completării Formularului nr. 12 – Fişă

proiect CEF, beneficiarii, .n calitate de autoritate contractantă, solicită la .ncheierea

contractelor de lucrări/prestări servicii un calendar de implementare care să cuprindă

inclusiv valoarea facturilor estimat a fi emise lunar/trimestrial de către contractori.

(4) Beneficiarii proiectelor finanţate .n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea

Europei completează datele privind cofinanţarea publică naţională din Formularul nr. 12 –

Fişă proiect CEF, av.nd .n vedere cota acesteia .n totalul cheltuielilor eligibile, aplicată

corespunzător valorilor estimate prevăzute la alin. (3).

(5) .n cursul anului bugetar Ministerul Fondurilor Europene poate solicita actualizarea

datelor din Formularul nr. 12 – Fişă proiect CEF, corespunzător stadiului de implementare a

proiectului.

(6) Sumele aferente cheltuielilor generate de schimburile valutare efectuate .n timpul

implementării proiectelor, precum şi cele pentru pregătirea participării la apelurile de

proiecte .n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, cu excepţia cazului .n

care pentru această activitate a fost emisă o decizie de finanţare a unei asistenţe tehnice

.n cadrul mecanismului, se suportă din veniturile proprii ale beneficiarilor.

ART. 41

(1) .n scopul primirii de la INEA a sumelor aferente prefinanţării/rambursării cheltuielilor

eligibile, beneficiarii deschid conturi .n valută, conform acordului/deciziei de finanţare.

(2) Sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) – c) se transferă cu ordin de plată de către

Ministerul Fondurilor Europene .n conturile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a).

(3) La cererea beneficiarului, sumele prevăzute la alin. (2) se transferă de către

Ministerul Fondurilor Europene cu titlu de prefinanţare, prima tranşă fiind egală cu

valoarea prevăzută .n Formularul nr. 12 – Fişă proiect CEF, corespunzător primului

trimestru de implementare a proiectului.

(4) Următoarele tranşe de prefinanţare se transferă la solicitarea beneficiarului, cu

condiţia ca acesta să facă dovada utilizării a cel puţin 70% din prefinanţarea acordată

anterior.

(5) Ultima tranşă de prefinanţare se transferă .n limita cotei de cofinanţare publică

naţională stabilite prin decizia de finanţate.

(6) Sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d) se transferă de către Ministerul Fondurilor

Europene .n contul prevăzut la art. 45 alin. (1) lit. b) .n baza solicitării beneficiarului,

.nsoţită de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor

recepţionate, facturi de avans acordat contractorilor .n conformitate cu clauzele prevăzute

.n contractele aferente proiectelor implementate.

(7) .n termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plăţii finale din partea Comisiei

Europene/INEA, beneficiarii sunt obligaţi:

a) să transfere, .n conturile prevăzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la

Comisia Europeană/INEA;

b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 40 alin. (1) rămas

neutilizat, astfel:

1. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene .n cursul anilor precedenţi .n

contul 20.A.36.32.01 „Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi”

codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Fondurilor Europene;

2. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene .n cursul anului curent .n conturile

de cheltuieli ale Ministerului Fondurilor Europene din care beneficiarul a .ncasat sumele

respective;

c) să notifice Ministerul Fondurilor Europene cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a)

şi b).

(8) .n cazul nefinalizării proiectelor, beneficiarii sunt obligaţi să transfere .n conturile

corespunzătoare prevăzute la alin. (7) lit. b), cuantumul sumelor acordate conform

prevederilor art. 40 alin. (1).

ART. 42

Sumele aferente finanţării proiectelor .n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea

Europei se reflectă corespunzător .n bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarilor

prevăzuţi la art. 40 alin. (1).

ART. 43

Sumele primite de către beneficiarii prevăzuţi la art. 40 alin. (1) conform art. 41 alin. (2),

reprezent.nd prefinanţare rămasă neutilizată la sf.rşitul anului, se reportează .n anul

următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

ART. 44

(1) Corespunzător fiecărei cereri intermediare/finale de plată, transmisă la INEA conform

prevederilor acordului de finanţare, pentru justificarea cheltuielilor efectuate, beneficiarii

transmit Ministerului Fondurilor Europene o declaraţie financiară privind aceste cheltuieli,

precum şi cheltuielile neeligibile, altele dec.t TVA, conform Formularului nr. 13 – Fişă

justificare cheltuieli detaliate proiect finanţat .n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea

Europei (CEF), din anexa nr. 13, .nsoţită de documentele justificative, cel t.rziu .n ziua

următoare celei de transmitere a cererii către INEA.

(2) Solicitarea beneficiarului prevăzută la art. 41 alin. (6) trebuie .nsoţită de Formularul

nr. 13 – Fişă justificare cheltuieli detaliate proiect finanţat .n cadrul Mecanismului pentru

Interconectarea Europei (CEF) completat corespunzător.

ART. 45

(1) Conturile deschise pe numele operatorilor economici .n calitate de beneficiari la

Trezoreria Statului .n care se virează de către Ministerul Fondurilor Europene sumele

prevăzute la art. 40 alin. (1) sunt următoarele:

a) 50.99.06 „Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanţate .n cadrul

Mecanismului pentru Interconectarea Europei – prefinanţare” – pentru sumele prevăzute la

art. 40 alin. (1) lit. a) – c);

b) 50.99.07 „Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanţate .n cadrul

Mecanismului pentru Interconectarea Europei – rambursarea finală” – pentru sumele

prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d).

(2) Plăţile dispuse din conturile de disponibil prevăzute la alin. (1) se efectuează pe

răspunderea titularilor acestor conturi.

(3) Pentru gestionarea sumelor prevăzute la art. 40 alin. (1), pe numele Ministerului

Fondurilor Europene se deschide la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a

Municipiului Bucureşti contul 01 „Credite bugetare deschise şi repartizate pe seama

ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul de stat” şi respectiv contul de cheltuieli

bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat”, cu detaliere potrivit clasificaţiei bugetare din

care efectuează plăţi către beneficiari, .n limita creditelor bugetare deschise şi repartizate”.

(4) Conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codul de identificare fiscală al

Ministerului Fondurilor Europene .n care se rambursează sumele prevăzute la art. 41 alin.

(7) lit. a) sunt următoarele:

a) 20.A.48.19.01 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anul curent”;

b) 20.A.48.19.02 „Sume primite .n contul plăţilor efectuate .n anii anteriori”.

CAPITOLUL IX

Dispoziţii Finale

ART. 46

Valoarea subvenţiei acordate beneficiarilor finanţaţi parţial din bugetul de stat, bugetul

asigurărilor sociale sau bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sume aferente

contravalorii cofinanţării care trebuie asigurată de beneficiari, precum şi contravaloarea

cheltuielilor, altele dec.t cele eligibile.

ART. 47

Anexele nr. 1 – 13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1

la normele metodologice

______________________________________________________________________________

| Formularul nr. 1 – Fişă de fundamentare |

| Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene |

|______________________________________________________________________________|

Ordonator de credite

Departamentul (care propune/implementează proiectul): ……….

Bugetul din care este finanţat: ……………

I – Credite de angajament (CA)

II – Credite bugetare (CB)

Denumire proiect: …………….

şi/sau

Nr. şi dată contract/decizie/ordin de finanţare: ……………

Program/Instrument/Facilitate: ……………..

Tipul fondului extern nerambursabil (FEN)

FEDR/FSE/FC/FEAD ………………..

– mii lei –

______________________________________________________________________________

| Perioada de | CA/CB | Bugetul proiectului |

| implementare | |______________________________________________________|

| | | Total | Cheltuieli eligibile | Alte |

| | | | | cheltuieli |

| | | | | dec.t cele |

| | | | | eligibile |

| | | |_________________________________|____________|

| | | | FEN | Cofinanţare | Activităţi |

| | | | |___________________________| proprii |

| | | | | Activităţi | Alte | |

| | | | | proprii | activităţi*) | |

|_______________|_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| 0 | | 1 = 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | + 3 + | | | | |

| | | 4 + 5 | | | | |

|_______________|_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| … (anul 1) | I | | | | | |

| (realizat/ |_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| estimat) | II | | | | | |

|_______________|_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| … (anul 2) | I | | | | | |

| (realizat/ |_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| estimat) | II | | | | | |

|_______________|_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| … (anul 3) | I | | | | | |

| |_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| | II | | | | | |

|_______________|_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| … (anul n) | I | | | | | |

| |_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| | II | | | | | |

|_______________|_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| TOTAL | I | | | | | |

| |_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| | II | | | | | |

|_______________|_______|_______|_____|____________|______________|____________|

Descriere activităţi eligibile (inclusiv cele aflate .n sarcina partenerului/partenerilor pentru

care se asigură cota de cofinanţare):

______________________________________________________________________________

| |

|______________________________________________________________________________|

Descriere cheltuieli, altele dec.t cele eligibile:

______________________________________________________________________________

| |

|______________________________________________________________________________|

__________

| Avizat |

|__________|

Departament/Direcţie Autoritatea de management

…………………….. ……………………..

(beneficiar) Director general/Director,

Director general/Director, ……………………..

……………………..

Date de contact responsabil proiect:

Nume: ………………..

Telefon: ……………..

Fax/E-mail: …………..

––––

*) Numai pentru proiectele implementate .n parteneriat se evidenţiază separat cofinanţarea care

excede cotei-părţi aferente activităţilor proprii, corespunzător contribuţiei la cofinanţarea

naţională angajată a fi asigurată conform acordului de parteneriat (anexa la

contractul/decizia/ordinul de finanţare).

ANEXA 2

la normele metodologice

______________________________________________________________________________

| Formularul nr. 2 – Notificare cu privire la sumele virate .n conturile de |

| venituri corespunzătoare rambursării cheltuielilor aferente fondurilor |

| europene |

|______________________________________________________________________________|

Nr. ………. din data de ……….

De la: Autoritatea de management ………………..

Către: ……………………………………….

(beneficiar)

Referitor:

Proiect ………………………………………………………. –

(numărul contractului de finanţare)

Autorizare/Certificare cheltuieli eligibile şi rambursare cotă-parte cheltuieli eligibile

aferente FEDR/FC/FSE ca urmare a Cererii de rambursare nr. ………. din data

de ………………..

Vă informăm că .n data de ………. a fost virată suma de ………. .n contul de

venituri ………, reprezent.nd rambursarea cotei-părţi din cheltuielile eligibile aferente

FEDR/FC/FSE.

Suma menţionată anterior corespunde următoarelor categorii de cheltuieli eligibile cuprinse .n

cererea mai sus menţionată:

______________________________________________________________________________

| Categorii de | Valoarea | din care | Suma solicitată | Suma virată .n |

| cheltuieli | totală | TVA | la rambursare | contul de venituri |

| eligibile | | | | |

|________________|__________|__________|__________________|____________________|

| … | | | | |

|________________|__________|__________|__________________|____________________|

| … | | | | |

|________________|__________|__________|__________________|____________________|

| TOTAL | | | | |

|________________|__________|__________|__________________|____________________|

Director general/Director,

……………………..

Autoritatea de management

……………………..

ANEXA 3

la normele metodologice

Autoritatea de management ………./

Cod de identificare fiscală …………

Simbol cont ……………

Cod IBAN ……………..

Formularul nr. 3 – Notificare aferentă Cererii de plată nr. ……….

Beneficiar/Lider de parteneriat pentru acţiunile proprii/Partener …………………………

Cod de identificare fiscală beneficiar/lider de parteneriat pentru acţiunile

proprii/partener …………………….

E-mail ………………………………………………

Cod SMIS ………………………………………..

Denumire proiect ………………………………..

Cheltuieli eligibile reprezent.nd contravaloarea lucrărilor efectuate/bunurilor

achiziţionate/serviciilor prestate

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A – Denumire furnizor

B – Codul de identificare fiscală al furnizorului

C – Denumirea/Numărul/Data

D – Valoarea fără TVA

________________________________________________________________________________________

|Nr. |Categorii |Descriere |Contract |Factura/ | A| B|Valoarea |Valoarea |Valoarea |

|crt.|de |activităţi|de |Alte | | |cheltuie- |cheltuie- |cheltuie- |

| |cheltuieli| |achiziţie|documente | | |lilor |lilor |lilor |

| |eligibile | |nr. |justifi- | | |solicitate |plătite de|plătite de|

| |*1) | | |cative | | |.n baza |beneficiar|beneficiar|

| | | | | | | |facturilor/|din |din |

| | | | | | | |documente- |fonduri |fonduri |

| | | | | | | |lor |plătite de|proprii |

| | | | | | | |acceptate |AM | |

| | | | | | | |la plată*2)| | |

|____|__________|__________|_________|___________|__|__|___________|__________|__________|

| | | | | C |Valoare| | | D | TVA |Fără| TVA |Fără| TVA |

| | | | | |_______| | | | |TVA | |TVA | |

| | | | | | D |TVA| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

|____|__________|__________|_________|___|___|___|__|__|_____|_____|____|_____|____|_____|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|____|__________|__________|_________|___|___|___|__|__|_____|_____|____|_____|____|_____|

| | | | | | | | | | | | | | | |

|____|__________|__________|_________|___|___|___|__|__|_____|_____|____|_____|____|_____|

| | | | | | | | | | | | | | | |

|____|__________|__________|_________|___|___|___|__|__|_____|_____|____|_____|____|_____|

| | | | | | | | | | | | | | | |

|____|__________|__________|_________|___|___|___|__|__|_____|_____|____|_____|____|_____|

| | | | | | | | | | | | | | | |

|____|__________|__________|_________|___|___|___|__|__|_____|_____|____|_____|____|_____|

| |Total | X | X | X | X | X | X| X| | | | | | |

| |costuri | | | | | | | | | | | | | |

| |eligibile | | | | | | | | | | | | | |

|____|__________|__________|_________|___|___|___|__|__|_____|_____|____|_____|____|_____|

*1) Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al

proiectului.

*2) Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiar .n prezenta cerere de plată .n baza

facturilor/documentelor acceptate la plată de către beneficiari.

[semnătura]

[ştampila]

ANEXA 4

la normele metodologice

Ministerul (Instituţia) ………………………………..

Autoritatea de management/Organismul intermediar ………….

Aprobat listă proiecte selectate:

Autoritatea de management/Organismul intermediar ………….

Directorul general/Director,

……………………….

(semnătura şi ştampila)

________________________________________________

| Formularul nr. 4 – Lista proiectelor selectate |

|________________________________________________|

Nr. ……. din data de ………

______________________________________________________________________________

|Nr. | Beneficiarul | Denumirea proiectului | Valoarea finanţării |

|crt.| | | nerambursabile eligibile |

| | | |______________________________|

| | | | Finanţare UE | Finanţarea |

| | | | (FEDR/FSE/FC) | naţională |

| | | | | eligibilă |

|____|________________|_________________________|________________|_____________|

| | | | | |

|____|________________|_________________________|________________|_____________|

| | | | | |

|____|________________|_________________________|________________|_____________|

| | | | | |

|____|________________|_________________________|________________|_____________|

| TOTAL | | |

|_______________________________________________|________________|_____________|

Autoritatea de management/Organismul intermediar ………………..

Director general/Director,

……………………..

(semnătura şi ştampila)

ANEXA 5

la normele metodologice

Ministerul/Instituţia ……………………..

Autoritatea de management/Organismul intermediar

…………………………………………

Data emiterii …………………………….

Compartimentul de specialitate ……………..

Nr. ……………………………………..

__________________________________________

| Formularul nr. 5 – Propunere de angajare |

|__________________________________________|

(pentru acţiuni multianuale .n limita creditelor de angajament reflectate .n anexa la bugetul

ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management)

Proiectul individual selectat

(beneficiarul, denumirea, valoarea totală a finanţării nerambursabile) …………….

sau

Lista de proiecte selectate nr. ….. din data de ………….

– lei –

______________________________________________________________________________

| Anexa referitoare| Credite de | Credite de | Disponibil| Suma | Disponibil|

| la finanţarea | angajament | angajament | de credite| angajată| de credite|

| programelor | (cont 8071)| angajate | de | | de |

| aferente | | (cont 8072)| angajament| | angajament|

| politicii de | | | ce mai | | rămas de |

| coeziune a UE | | | poate fi | | angajat |

| | | | angajat | | |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

| 0 | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 | 4 | 5 = 3 – 4 |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

| Finanţare UE, | | | | | |

| din care: | | | | | |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

| FEDR | | | | | |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

| FES | | | | | |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

| FC | | | | | |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

| Cofinanţare | | | | | |

| publică | | | | | |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

| TOTAL | | | | | |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

______________________________________________________________________________

| Compartiment de | Compartiment de | Control financiar |

| specialitate | contabilitate*) | preventiv |

| Data ……………….. | Data ………………. | propriu – CFFP |

| Semnătura …………… | Semnătura ………….. | Data ……………. |

| | | Viza |

| | | Semnătura |

|___________________________|__________________________|_______________________|

*) Răspunde de datele .nscrise .n coloanele 1, 2 şi 3.

Ordonatorul principal de credite/Conducătorul organismului intermediar,

……………………………………………..

Data …………….

Semnătură ………..

ANEXA 6

la normele metodologice

Ministerul (Instituţia) ……………………………….

Autoritatea de management/Organismul intermediar ……………………..

_________________________________________________________________________

| Formularul nr. 6 – Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare |

|_________________________________________________________________________|

Nr. ……. din data de ………..

______________________________________________________________________________

|Nr. | Nr./Data | Beneficiarul | Denumirea | Valoarea finanţării |

|crt.| contractului | | proiectului| nerambursabile eligibile |

| | deciziei/ | | | – lei – |

| | ordinului | | |______________________________|

| | | | | Finanţare UE | Cofinanţare |

| | | | | (FEDR/FSE/FC) | naţională |

|____|______________|______________|____________|________________|_____________|

| | | | | | |

|____|______________|______________|____________|________________|_____________|

| | | | | | |

|____|______________|______________|____________|________________|_____________|

| | | | | | |

|____|______________|______________|____________|________________|_____________|

| TOTAL | | |

|_______________________________________________|________________|_____________|

Director general/Director,

……………………..

(semnătura şi ştampila)

ANEXA 7

la normele metodologice

Ministerul ……………………………..

Autoritatea de management ………………..

Compartimentul de specialitate ……………

Nr. ………….

Data emiterii …………………………..

______________________________________________

| Formularul nr. 7 – Angajament bugetar global |

|______________________________________________|

(.n limita creditelor bugetare reflectate .n anexa la bugetul ordonatorului principal de credite

cu rol de autoritate de management)

______________________________________________________________________________

| Finanţare UE, din care: |

| FEDR ………………… |

| FSE ………………… |

| FC ………………… |

| Cofinanţare publică |

| |

| TOTAL ………………… |

|______________________________________________________________________________|

| Compartiment de specialitate |

| Data: |

| Semnătura: ………………………… |

|______________________________________________________________________________|

| Spaţiu rezervat CFFP Data: |

| – Viza Semnătura: …………. |

| – Refuz viză |

| – .nregistrare individuală Nr. …….. Data ………………. |

|______________________________________________________________________________|

Ordonator principal de credite,

………………………….

Data: …………………….

Semnătura: ………………..

ANEXA 8

la normele metodologice

Ministerul ……………………………

Autoritatea de management ………………

Data emiterii ………………

Compartimentul de specialitate ……………..

Nr. ……………………….

_________________________________________

| Formularul nr. 8 – Ordonanţare de plată |

|_________________________________________|

Tipul plăţii:

______________________

PREFINANŢARE | |

|______________________|

RAMBURSARE | |

|______________________|

Lista documentelor justificative, conform anexei nr. …………

Nr./Data contractului/deciziei/ordinului de finanţare sau

„conform anexei” ………………………..

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

______________________________________________________________________________

| | Disponibil .naintea | Suma de | Disponibil după |

| | efectuării plăţii*) | plată | efectuarea plăţii |

| | (cont 8066-770/5xx-doc. | | |

| | .n decontare) | | |

|______________________|_________________________|_________|___________________|

| 0 | 1 | 2 | 3 = col. 1 – 2 |

|______________________|_________________________|_________|___________________|

| Finanţare UE, | | | |

| din care: | | | |

|______________________|_________________________|_________|___________________|

| – FEDR | | | |

|______________________|_________________________|_________|___________________|

| – FSE | | | |

|______________________|_________________________|_________|___________________|

| – FC | | | |

|______________________|_________________________|_________|___________________|

| Cofinanţare publică | | | |

| ****) | | | |

|______________________|_________________________|_________|___________________|

TOTAL Numărul de cont**) …………….

Trezoreria

Numele şi adresa beneficiarului**) (Banca) ………………………

…………………………. Cod ………………………….

………………………….

______________________________________________________________________________

| Compartimentul de | Compartimentul de | Control financiar |

| specialitate | contabilitate***) | preventiv propriu |

| | | |

| | | |

| Data ……………….. | Data ………………. | Data ……………. |

| | | |

| | | Viza |

| Semnătura …………… | Semnătura ………….. | Semnătura ……….. |

|___________________________|__________________________|_______________________|

––––

*) Disponibilul din prima ordonanţare emisă la .nceputul anului bugetar este compus din

disponibilităţile reportate din anul bugetar anterior (conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 40/2015) şi creditele bugetare ale anului curent (plăţile pot fi mai mari dec.t

deschiderile de credite bugetare).

**) Se va completa cu „conform anexei”, .n cazul ordonanţării globale la plată.

***) Răspunde de datele .nscrise .n coloana 1.

****) Se detaliază pe subdiviziunea clasificaţiei bugetare (capitol, subcapitol, paragraf,

titlu, articol, alineat).

Ordonator principal de credite,

………………………….

Data: …………………….

Semnătura: ………………..

ANEXA 9

la normele metodologice

Ministerul ………………………….

Autoritatea de management …………….

____________________________________________________

| Formularul nr. 9 – Anexă la Ordonanţarea de plată |

| nr. ….. din data de ……… |

|____________________________________________________|

______________________________________________________________________________

|Nr. |Nr./Data |Beneficiarul|Adresa |Banca |Nr. |Suma |

|crt.|contractului/| |beneficiarului|beneficiarului|contului |(lei)|

| |deciziei/ | | | |beneficia-| |

| |ordinului de | | | |rului | |

| |finanţare | | | | | |

|____|_____________|____________|______________|______________|__________|_____|

| | | | | | | |

|____|_____________|____________|______________|______________|__________|_____|

| | | | | | | |

|____|_____________|____________|______________|______________|__________|_____|

| | | | | | | |

|____|_____________|____________|______________|______________|__________|_____|

| | | | | | | |

|____|_____________|____________|______________|______________|__________|_____|

Director general/Director,

…………………….

(semnătura şi ştampila)

ANEXA 10

la normele metodologice

______________________________________________________________________

| Formularul nr. 10 – Notificare cu privire la reconcilierea contabilă |

|______________________________________________________________________|

De la: …………………….

(beneficiar)

Către: Autoritatea de management ……………

Referitor: Proiect …………………………….

(numărul contractului de finanţare)

Vă informăm că la data de ………. situaţia .ncasărilor/plăţilor a fost următoarea:

– sume .ncasate de la autoritatea de management: ……….., conform:

– O.P. nr./data ………, suma ………., reprezent.nd …………;

– O.P. nr./data ………, suma ………., reprezent.nd …………;

– ……………………………………………………..

– sume plătite (restituite) către autoritatea de management: …………, conform:

– O.P. nr./data ………, suma ………., reprezent.nd …………;

– O.P. nr./data ………, suma ………., reprezent.nd …………;

– ……………………

Beneficiar,

………………………..

(reprezentant legal)

ANEXA 11

la normele metodologice

______________________________________________________________________________

| Formularul nr. 11 – Cerere de restituire |

| a sumelor virate eronat .n conturile de venituri ale bugetului de stat de |

| către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management |

|______________________________________________________________________________|

nr. ………. din data de ………….

Către ………………………………………………………..*1)

Prin prezenta cerere, ……………*2), cu sediul .n localitatea ……….., str. ………

nr. ….., judeţul/sectorul ………, av.nd CIF ………., .n temeiul prevederilor ………*3),

solicităm restituirea sumei de ……………*4), virată eronat .n contul de venituri ale bugetului

de stat nr. …., codificat cu CIF ………, cod IBAN ……………..,

reprezent.nd ……………, achitată cu OPT nr. ……. din data de ……………… .

Restituirea va fi efectuată .n contul nr. …….*5), CIF ……., cod IBAN ……, deschis la

Trezoreria ……………………

Numele şi prenumele ordonatorului principal de credite,

…………………………………

Semnătura

…………….

L.S.

––––

*1) Denumirea unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de

venituri ale bugetului de stat .n care a fost virată eronat suma.

*2) Denumirea solicitantului (ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de

management).

*3) Actul normativ .n temeiul căruia se solicită restituirea sumei.

*4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, .n cifre şi .n litere.

*5) Contul din care a fost dispusă plata eronat de către instituţia publică.

ANEXA 12

la normele metodologice

________________________________________________________________

| Formularul nr. 12 – Fişa proiectului CEF |

| finanţat .n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei |

|________________________________________________________________|

Ordonator de credite: …………………………..

Departament coordonare implementare: ……………..

Denumirea proiectului: ………………………….

Decizie de finanţare INEA: ………………………

Perioada de implementare: ……………………….

Valoarea totală a proiectului: …….. mii euro,

din care: UE/CEF …….. mii euro, din care

…….. mii euro la finalizarea

proiectului

RO/Cofinanţare …….. mii euro/x% din total

valoare cheltuieli eligibile

TVA neeligibil: …….. mii euro

Alte cheltuieli neeligibile: …….. mii euro

Valoarea prefinanţării UE/CEF iniţială: …. mii euro/…..% din valoare UE/CEF

– mii lei*1) –

______________________________________________________________________________

| Perioada de | categorie total | Trim. I| Trim. II| Trim. III| Trim. IV|

| implementare | | | | | |

|___________________|__________________|________|_________|__________|_________|

| (anul 1) | UE/CEF | | | | |

| (realizat/estimat)|__________________|________|_________|__________|_________|

| | RO/Cofinanţare | | | | |

| | (x% din UE/CEF) | | | | |

| |__________________|________|_________|__________|_________|

| | TVA | | | | |

| |__________________|________|_________|__________|_________|

| | cheltuieli | | | | |

| | neeligibile | | | | |

|___________________|__________________|________|_________|__________|_________|

| (anul 2) | UE/CEF | | | | |

| (realizat/estimat)|__________________|________|_________|__________|_________|

| | RO/Cofinanţare | | | | |

| | (x% din UE/CEF) | | | | |

| |__________________|________|_________|__________|_________|

| | TVA | | | | |

| |__________________|________|_________|__________|_________|

| | cheltuieli | | | | |

| | neeligibile | | | | |

|___________________|__________________|________|_________|__________|_________|

| … (anul n) | ….. | | | | |

| |__________________|________|_________|__________|_________|

| | ….. | | | | |

|___________________|__________________|________|_________|__________|_________|

| TOTAL | | | | | |

|___________________|__________________|________|_________|__________|_________|

Descriere cheltuieli, altele dec.t cele eligibile:

______________________________________________________________________________

| |

|______________________________________________________________________________|

______________________________________________________________________________

| |

|______________________________________________________________________________|

______________________________________ _________________________________

| Elaborat | | Avizat |

|______________________________________| |_________________________________|

Departament/Direcţie Ministerul Fondurilor Europene

……………….. Departament/Direcţie

(beneficiar) ………………………….

Director general/Director, Director general/Director/

……………………… Şef serviciu,

(numele şi prenumele) ………………………….

……………………… (numele şi prenumele)

(semnătura) ………………………….

Data …………………. (semnătura)

Responsabil proiect, Data ……………………..

………………………

(numele şi prenumele)

………………………

(semnătura)

Date de contact responsabil proiect

Telefon: …………….

Fax/E-mail: ………….

––––

*1) Estimat: la cursul valutar mediu din luna .n care a fost emisă decizia de

finanţare/Realizat: preţuri curente.

ANEXA 13

la normele metodologice

______________________________________________________________________________

| Formularul nr. 13 – Fişă justificare |

| cheltuieli detaliate proiect finanţat .n cadrul Mecanismului pentru |

| Interconectarea Europei (CEF) |

|______________________________________________________________________________|

Beneficiar: ………………..

Denumirea proiectului: ………………………………….

Decizie de finanţare INEA: ………………………………

Perioada de implementare: ……………………………….

Cerere intermediară/finală de plată transmisă către INEA .n data de …….

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A – Nr. de identificare al contractului de achiziţie

B – Valoarea totală a facturii (fără TVA)

– lei –

______________________________________________________________________________

|Categoria|Tipul |Activitatea|Data | A | B |Din care |TVA|Total |

|de |contractului|aferentă |facturii/ | | |_________| | |

|costuri |de achiziţie|costului |documentului| | |Buget|UE/| | |

| |(servicii/ | |justificativ| | |de |CEF| | |

| |furnizare/ | | | | |stat | | | |

| |lucrări) | | | | | | | | |

|_________|____________|___________|____________|___|_____|_____|___|___|______|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6=7+8| 7 | 8 | 9 |10=6+9|

|_________|____________|___________|____________|___|_____|_____|___|___|______|

| | | | | | | | | | |

|_________|____________|___________|____________|___|_____|_____|___|___|______|

| | | | | | | | | | |

|_________|____________|___________|____________|___|_____|_____|___|___|______|

Coloanele 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 9 se completează similar cu secţiunea a 2-a („Detailed costs

incurred”) din declaraţia financiară anexată la Cererea intermediară/finală de plată transmisă către

INEA conform acordului de finanţare.

Cheltuieli neeligibile

– lei –

______________________________________________________________________________

| Tipul | Activitatea | Data facturii/| Nr. de | Valoarea | Din |

| contractului | aferentă | documentului | identificare| totală a | care |

| de achiziţie | costului | justificativ | al | facturii | TVA |

| (servicii/ | | | contractului| | |

| furnizare/ | | | de achiziţie| | |

| lucrări) | | | | | |

|______________|_____________|_______________|_____________|__________|________|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|______________|_____________|_______________|_____________|__________|________|

| | | | | | |

|______________|_____________|_______________|_____________|__________|________|

______________________________________ _________________________________

| Elaborat | | Avizat |

|______________________________________| |_________________________________|

Departament/Direcţie Ministerul …………………

……………………… (coordonator domeniu CEF)

(beneficiar) Departament/Direcţie

………………………….

Director general/Director, Director general/Director/

……………………… Şef serviciu,

(numele şi prenumele) ………………………….

……………………… (numele şi prenumele)

(semnătura) ………………………….

(semnătura)

Data …………………. Data ……………………..

Responsabilul proiectului,

………………………

(numele şi prenumele)

……………………… Ministerul Fondurilor Europene

(semnătura) Departament/Direcţie

………………………….

Date de contact responsabil proiect

Telefon: ……………. Director general/Director/

Fax/E-mail: …………. Şef serviciu,

………………………….

(numele şi prenumele)

………………………….

(semnătura)

Data ……………………..