Reguli pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice

In M.Of. nr. 912 din data de 22 decembrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1231/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice.

Modificarile vizeaza aspecte precum:

 • beneficiarii de avansuri exceptati de la prezentarea instrumentelor de garantare;
 • programele si proiectele de cercetare-dezvoltare;
 • actiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile si limitele maxime
  privind acordarea de avansuri din fonduri publice.

BENEFICIARII DE AVANSURI EXCEPTATI DE LA PREZENTAREA INSTRUMENTELOR DE GARANTARE

Potivit noii reglementari, sunt exceptati de la obligatia prezentarii unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, urmatorii beneficiari de avansuri:

 • institutiile publice;
 • persoanele juridice fara scop patrimonial;
 • institutele nationale de cerecetare – dezvoltare care functioneaza in coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale;
 • microintreprinderile sau intreprinderile mici, asa cum sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au calitatea de contractori in cadrul unor programe specifice de sustinere a cercetarii-dezvoltarii, inovarii si transferului tehnologic in cadrul intreprinderilor nou-infiintate inovatoare, pentru finantarile obtinute prin aceste programe; in acest sens, legea nr. 346/2004 defineste microintreprinderile ca fiind acele intreprinderi care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei, iar intreprinderile mici ca fiind acele intreprinderi care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;
 • titularii drepturilor de autor – pentru contractele de comanda.

PROGRAMELE SI PROIECTELE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, planurile sectoriale si alte programe de cercetare-dezvoltare, precum si pentru finantarea institutionala de baza, inclusiv pentru proiectele de cercetare stiintifica obtinute prin competitii nationale si pentru granturile gestionate prin Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, acordarea sumelor reprezentand plati in avans si recuperarea acestora se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (71) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile art. 191 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, prevederile antementionate stabilesc reguli precum:

 • pentru proiectele de cercetare stiintifica, obtinute prin competitii nationale, se pot efectua plati in avans de minimum 30% si maximum 90%, din fondurile publice, la inceputul fiecarei etape de cercetare;
 • autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum si orice alta autoritate contractanta pot acorda contractorului, in baza contractului de finantare si in limita bugetului de care dispun, trimestrial, semestrial sau, dupa caz, pentru o alta durata stabilita conform programarii prevazute in contract, plati in avans, dupa cum urmeaza:
  • dupa semnarea contractului de finantare, o plata in avans din suma alocata pentru conducerea programului/proiectului, in cuantum de minimum 30% si maximum 90% din cheltuielile ocazionate de organizarea activitatii, in vederea initierii programului/proiectului si elaborarii documentelor de planificare si programare ale acestuia; recuperarea avansului se face cu ocazia platii sumei aferente perioadei corespunzatoare initierii programului/proiectului si elaborarii documentelor de planificare si programare ale acestuia;
  • plati in avans in cuantum de minimum 30% si maximum 90% din suma alocata pentru conducerea programului/proiectului, respectiv din suma alocata pentru realizarea/executia proiectului/subproiectului, aferenta fiecarei perioade stabilite prin programare; recuperarea avansului se face cu ocazia platii sumei aferente fiecarei perioade stabilite conform programarii; autoritatea contractanta poate efectua in avans platile numai la inceputul perioadei pentru care se acorda avansul, in baza contractului de finantare si la solicitarea contractorului, care va prezenta o data cu cererea de plata si un deviz al cheltuielilor efectuate, prin care sa se confirme utilizarea legala a sumei acordate in avans pentru perioada anterioara;
  • cuantumul avansului prevazut la punctele anterioare, precum si perioadele de acordare se stabilesc de catre Ministerul Finantelor Publice, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii;
 • plata avansului se poate efectua numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  • existenta contractului de finantare;
  • existenta contului sau subcontului deschis pe numele contractorului pentru program/proiect;
  • nominalizarea de catre contractor a persoanei responsabile: director de program, responsabil de proiect;
  • aprobarea de catre autoritatea contractanta a cererii de plata a avansului depuse de contractor.
 • este interzisa acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau care nu au fost recuperate in termenele stabilite;
 • pentru granturile gestionate prin Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului asigura un avans de pana la 90% din valoarea grantului din momentul semnarii contractului de finantare; pentru diferenta, universitatile pot avansa fonduri din venituri proprii.

ACTIUNILE, CATEGORIILE DE CHELTUIELI, CRITERIILE, PROCEDURILE SI LIMITELE MAXIME PRIVIND ACORDAREA DE AVANSURI DIN FONDURI PUBLICE

Urmatoarele actiuni si categorii de cheltuieli, precum si criteriile, procedurile si limitele maxime de acordare a avansurilor corespunzatoare acestora se modifica:

 • programe, proiecte de cercetare-dezvoltare si inovare, actiuni cuprinse in Planul national, in planurile sectoriale si alte programe de cercetare-dezvoltare, altele decat proiectele de cercetare stiintifica obtinute prin competitii nationale si programele prin care se deruleaza acestea;
 • teme si actiuni de cercetare stiintifica finantate sub forma de proiecte sau granturi, altele decat proiectele sau granturile de cercetare stiintifica obtinute prin competitii nationale.

Sursa : vasslawyers.eu